ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

107

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
41
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
107
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
43
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

1,277

ห้องเรียน

3
ดูข้อมูล

1409

ครูและบุคลากร

ดูข้อมูล

72

บุคลากร สพท

ดูข้อมูล

24,879

นักเรียน

-136
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
4,679
-151
นร.ประถมศึกษา
16,163
-77
นร.ม.ต้น
3,857
3711
นร.ม.ปลาย
180
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 41 /38%
ขนาดกลาง 60 /56%
ขนาดใหญ่ 4 /4%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /2%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 41 /38%
ขนาดที่ 2 30 /28%
ขนาดที่ 3 18 /17%
ขนาดที่ 4 10 /9%
ขนาดที่ 5 6 /6%
ขนาดที่ 6 2 /2%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07