ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

107

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

40

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

37

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

107

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

107

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

43

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,276

ห้องเรียน
2
ตาราง

24,734

นักเรียน
-281
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,711

-119
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

16,044

-196
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,803

4
ตาราง
นร.ม.ปลาย

176

30
ตาราง

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -25.60

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

70.00

NT ป.3 (ปรับปรุง) 70

สพฐ. 70.00

ประเทศ 100.00

-30

ตาราง

84.00

RT ป.1 (พอใช้) 84

สพฐ. 92.00

-8

ประเทศ 94.00

-10

ตาราง

1409

ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

ตาราง

72

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2565

ตาราง

100%

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ64 /60%
ปฐมวัย - ม.ต้น42 /39%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 40 /37%
ขนาดกลาง 61 /57%
ขนาดใหญ่ 4 /4%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 40 /37%
ขนาดที่ 2 33 /31%
ขนาดที่ 3 16 /15%
ขนาดที่ 4 9 /8%
ขนาดที่ 5 7 /7%
ขนาดที่ 6 2 /2%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นาย กิตติพงษ์ น้อยจีนที่ปรึกษา
  • นางขวัญศิริ กองช่างที่ปรึกษา
  • นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์ ที่ปรึกษา
107 โรงเรียน

3 อำเภอ
เมืองชุมพรตาราง
ปะทิวตาราง
ท่าแซะตาราง

10 เครือข่าย
เมือง1

9 โรงเรียน

ตาราง
ปะทิว2

11 โรงเรียน

ตาราง
เมือง2

8 โรงเรียน

ตาราง
เมือง3

7 โรงเรียน

ตาราง
เมือง4

11 โรงเรียน

ตาราง
เมือง5

11 โรงเรียน

ตาราง
ท่าแซะ1

18 โรงเรียน

ตาราง
ท่าแซะ2

7 โรงเรียน

ตาราง
ท่าแซะ3

12 โรงเรียน

ตาราง
ปะทิว1

13 โรงเรียน

ตาราง
60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict