ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.ชุมพร เขต ๑

 1409
ครูและบุคลากร

ในสถานศึกษา

 70
บุคลากรในเขต

รายชื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ตำแหน่ง ประเภทบุคลากร
1 นางสาวเพียงณัชริษา ทองจันทร์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
2 นายภิรมย์ ชิตดุษดี วัดบางลึก ครู ข้าราชการ
3 นางสาวศุภรัสมิ์ สกิดใจ อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
4 นางสาวทัศนีย์ อุชานนท์ บ้านปากคลอง ครู ข้าราชการ
5 นางสาวประภัสสร ภู่ภักดีพันธ์ บ้านท่าลานทอง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
6 นางEmelyn Gordola อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
7 นางวาสนา เจริญภักดี วัดบางลึก ครู ข้าราชการ
8 นายสุขพณ ช่วยดำรงค์ อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
9 นายปราบปราม ถึกกวย บ้านปากคลอง ครู ข้าราชการ
10 นางโชติกา หมัดอารี บ้านท่าลานทอง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
11 นายธีระ ขันบุตร บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
12 นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
13 นายอภิชาติ ทินแก้ว บ้านศาลาลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
14 นางสาวสุนิศา กิมยู่ฮะ อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
15 นางปรียา พลกุล บ้านปากคลอง ครู ข้าราชการ
16 นางกันตนา ระวังวงศ์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
17 นางกนกวลีย์ รังคะกนก บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
18 นางสาวกรชวัล หุนตระณี อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
19 นายธานี จิตร์รัว บ้านศาลาลอย ครู ข้าราชการ
20 นางสาวสุภาพร ศรีนาค อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
21 นางสาววาสนา ซ้ายมุสิก บ้านปากคลอง ครู ข้าราชการ
22 นางสาวจุฬีภรณ์ ทองเฟื่อง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
23 นางกรกมล สุวรรณเกิด บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
24 นางสาวกฤติลักษณ์ ชุมแสง อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
25 นางสุดาภรณ์ สุขอนันต์ บ้านศาลาลอย ครู ข้าราชการ
26 นางสุริยา คนึงคิด อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
27 นางสายฝน ปานโรจน์ บ้านปากคลอง ครู ข้าราชการ
28 นายชูศักดิ์ แพ่งภักดี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
29 นางกรรณิการ์ กาญจนประทุม บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
30 นางกฤษฎากร รัตนเจริญพรชัย อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
31 นางสาวโชติกา สุวรรณเนาว์ บ้านศาลาลอย ครู ข้าราชการ
32 นางอนัญญา อินทรสุภา อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
33 นางสาวสุปาณี ภู่ธงแก้ว บ้านปากคลอง ครู ข้าราชการ
34 สิบเอกฐิติมา ยาจิตร บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
35 นางจีรพรรณ นันทตันติ บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
36 นางสาวงามจิต ศรีจันทร์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
37 นางสาววชิราณี สุวพิศ วัดดอนมะม่วง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
38 นางสาวอัจฉราภรณ์ วอทอง อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
39 นางสาวอัญชญา สมเขาใหญ่ บ้านปากคลอง ครู ข้าราชการ
40 นางสาวทานตะวัน เอียดจุ้ย บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
41 นางนวลศรี สุตราม บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
42 นางจรีรัตน์ หนังสือ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
43 นางกนกวรรณ แพรักษา วัดดอนมะม่วง ครู ข้าราชการ
44 นายอาคม วงค์ทองเกื้อ อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
45 นางสาวเยาวลักษณ์ เส้งอิ่ม บ้านปากคลอง ครู ข้าราชการ
46 นายธานินท์ นิลสิน บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
47 นางสาวภัทรพร ชูจิต บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
48 นางสาวจันจิรา เกิดดำ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
49 นายนิพนธ์ พูลสวัสดิ์ วัดดอนมะม่วง ครู ข้าราชการ
50 นายอุทัย กัณหา อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
51 นางไพลิน ทิพย์กรรณ บ้านปากคลอง ครู ข้าราชการ
52 นางสาวธารารัตน์ น่านวงค์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
53 นางสาวระพีพรรณ จันทร์นวล บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
54 นางสาวจันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
55 นางสุจนี ดวงภุมเมศร์ วัดดอนมะม่วง ครู ข้าราชการ
56 นายทวีศักดิ์ รสอุทิศ อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
57 นางสาวชาลิสา หนูจันทร์ บ้านปากคลอง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
58 นางสาวนัชชารินทร์ ป่ายา บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
59 นางวิจิตรา หนูคง บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
60 นางจารุวรรณ ขันทอง อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
61 นางอุบล ประสมทอง วัดดอนมะม่วง ครู ข้าราชการ
62 นางสาวรัชนี ภมรนาค อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
63 นางภัทรพร บุญหนา วัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
64 นางนิภา มีแก้ว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
65 นายวิตรี สมาฤกษ์ บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
66 นางจินตนา ตรีสุวรรณ์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
67 นางสาวจิราภรณ์ จันทะฤทธิ์ วัดดอนมะม่วง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
68 นางสาวเยาวลักษณ์ ดำคำ อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
69 นางสาวกานต์มณี ธราธรเลิศพงษ์ วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
70 นางสาวปิยะรัตน์ บางทอง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
71 นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
72 นางจิราภรณ์ วรรธนะนาถ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
73 นางสาวศุภรัสมิ์ ทินวงศ์ วัดดอนมะม่วง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
74 นายกมล ธรมีฤทธิ์ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
75 นางสาวจันทนา ยังกิว วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
76 นางสาวรัชดาภรณ์ ใจดี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
77 นางสุจิตรา ไลกระโทก บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
78 นางจีรวรรณ ช่วยอินทร์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
79 นางบุญญาพร จอมถม วัดทุ่งคา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
80 นางกรนิภา สังศรีสุข ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
81 นางสาวฉัตธิยา ศรีสมทรง วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
82 นางสาววนาลี เอกวรรณัง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
83 นายสุชาติ เรียบร้อย บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
84 นางจีรัตน์ กล่อมอยู่ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
85 นางณัฐศภรณ์ ยังสุข วัดทุ่งคา ครู ข้าราชการ
86 นางสาวกันยารัตน์ พรหมพิชัย ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
87 นางชนัญดา ทองมา วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
88 นางวรรณภา เหล่าหวายนอก บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
89 นางสาวอุบลวรรณ ดีช่วย บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
90 นางชญานิน พรหมภินันท์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
91 นางถนอมจิตร คำสงฆ์ วัดทุ่งคา ครู ข้าราชการ
92 นางจันทนา สวัสดิ์ละคร ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
93 นางธาดา ศรีสุวรรณ วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
94 นางสาววราภรณ์ เพราแดง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
95 นางอุบลวรรณ รสสุคนธ์ บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
96 นางชาติลภา กิมเซียะ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
97 นางสาวพัชรินทร์ ชำนาญแทน วัดทุ่งคา ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
98 นางจิรายุ พรหมเจริญ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
99 นางสาวนพวรรณ คำเพ็ญ วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
100 นางวันทนา บุรพจิตร์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
101 นางเบญจมาศ โสมพะโยม บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครู ข้าราชการ
102 นางชุติภัค เจียมวิจิตรกุล อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
103 นางสาวอชิรญาณ์ ศรีภา บ้านทุ่งหงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
104 นายชัยยันณ์ พักดี ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
105 นางปิยะวรรณ มั่งประเสริฐ วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
106 นายวีระวัฒน์ เรืองรัตน์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
107 นางสาวจันทนิภา หนูอิ่ม บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
108 นางสาวชุติมา มุจลินทร์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
109 นางสาวกาญจนา นวลศิริ บ้านทุ่งหงษ์ ครู ข้าราชการ
110 นางสาวชุตินันท์ ทองชนะ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
111 นางสาววารุณี มีสุข วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
112 นายศราวุธ เสาวนิช บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
113 นายธนากร ชมเชย บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
114 นางสาวฐาปนี เอื้อยศรี อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
115 นางสาวจุไรวรรณ ยะวิเชียร บ้านทุ่งหงษ์ ครู ข้าราชการ
116 นางธนกาญจน์ จันทร์พุ่ม ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
117 นายสุทัศน์ ทิพย์กรรณ วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
118 นางสาวศลิษา คงชนะ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
119 นางสาวรัติยาภรณ์ พรมเนตร บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
120 นางดลฤดี กุลกรทินโชติ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
121 นางชัญญา เมธีพลกุล บ้านทุ่งหงษ์ ครู ข้าราชการ
122 นายนัฐพร สมบุญ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
123 นางอรัญญา ตัสโต วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
124 นายสรพงค์ ศุภโสภณ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
125 นายวราวุฒิ ศรีนวล บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
126 นางดวงพร จินดาชื่น อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
127 นายดำ แพนุ้ย บ้านทุ่งหงษ์ ครู ข้าราชการ
128 นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
129 นายโสภณ จุลพุม วัดบางแหวน ครู ข้าราชการ
130 นางสาวสุกาลดา วงศ์ภักดี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
131 นางสาวสริยา หวังกุนกลาง บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
132 นางสาวธนวรกมล จุลคล้ำ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
133 นางผาสุก พูลสวัสดิ์ บ้านทุ่งหงษ์ ครู ข้าราชการ
134 นางสาวปัทติมา ปรีชา ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
135 นายกานต์ ช่วยจันทร์ วัดบางแหวน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
136 นายสุพร บุรพจิตร์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
137 นางสาวอำพร คลี่ล้วน บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
138 นางธนัชพร บัวทอง อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
139 นางวรรณา จองกฤษ บ้านทุ่งหงษ์ ครู ข้าราชการ
140 นางสาวปาริยา รับไทรทอง ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
141 นางสาวนิลยา สิงห์คำ วัดบางแหวน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
142 นางสาวสุพลักษณ์ สิทธิจันทร์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
143 นางสาวเอมิการ์ มุธุสิทธิ์ บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
144 นางสาวธนาภรณ์ ธรรมวาทิตย์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
145 นายเอกวุฒิ ภู่ขันเงิน บ้านทุ่งหงษ์ ครู ข้าราชการ
146 นางสาวปาวิตรา เสริฐพันนึก ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
147 นายพงศ์ศิริ ชิตกรหาญ วัดบางแหวน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
148 นางสาวสุพัตรา ยืนยิ่ง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
149 นางสาวนาฏนารี หัสดำ บ้านหัวถนน ครู ข้าราชการ
150 นางธราภรณ์ ศักดิ์สนิท อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
151 นายสมนึก รสอุทิศ บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
152 นายปุณณ์ศิลป์ สายจันทร์ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
153 นางสาวนิชยา ขุนดำ บ้านถ้ำธง ครู ข้าราชการ
154 นางสาวสุภาพร อ่อนห้างหว้า บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
155 นางสาวปรียา เจริญพานิช บ้านหัวถนน ครู ข้าราชการ
156 นางสาวธัชสินี พยุหกฤษ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
157 นายธีรพงศ์ พรมบังเกิด บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
158 นางพรทิพย์ มงคล ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
159 นายอภิชัย จันทเวช บ้านถ้ำธง ครู ข้าราชการ
160 นางอธิษฎา ภัยมณี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
161 นางปานทิพย์ สายัณห์ บ้านหัวถนน ครู ข้าราชการ
162 นางธิดารัตน์ คชโรจน์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
163 นางสาวปริญา ดาวตาล บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
164 นางสาวพรทิวา สุขหญีต ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
165 นางสาวกานต์พิชชา รอดปังหวาน บ้านถ้ำธง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
166 นายอนุเทพ วิมลศรี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
167 นางสาวมุกดา บุญทะโก บ้านหัวถนน ครู ข้าราชการ
168 นางสาวนภัสนันท์ ทองเอม อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
169 นางสาวิตรี ธนะอุด บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
170 นางสาวพรหมพิทักษ์ ลักษณะกุล ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
171 นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย บ้านน้ำพุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
172 นางสาวอัญชณา เกษแก้ว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
173 นางสาวษเมชา ทิพย์สุขุม บ้านหัวถนน ครู ข้าราชการ
174 นายนรากร มีอินทร์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
175 นางธิดารัตน์ นารี บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
176 นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
177 นางสาวจีราวรรณ ภู่ทอง บ้านน้ำพุ ครู ข้าราชการ
178 นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
179 นางสุพรรณี สมประสงค์ บ้านหัวถนน ครู ข้าราชการ
180 นางสาวนฤมล กิจนิยม อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
181 นางวิจิตรา มากจันทร์ วัดเชิงกระ ครู ข้าราชการ
182 นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
183 นางสาวปิยนันท์ เต็มเมือง บ้านน้ำพุ ครู ข้าราชการ
184 นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครู ข้าราชการ
185 นางสาวณัฐนันท์ ศรีซังส้ม บ้านหัวถนน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
186 นางสาวนำภา สงประภา อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
187 นางสาวสำรวม สนพิพัฒน์ วัดเชิงกระ ครู ข้าราชการ
188 นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
189 นางสุชาดา สุทธิโยค บ้านน้ำพุ ครู ข้าราชการ
190 นางสาวกมลชนก กิตติวานิช บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
191 นางสาวสุจิตรา ล่องลม บ้านหัวถนน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
192 นางนิดา สุขปัญ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
193 นางสาวสุกัญญา สอาด วัดเชิงกระ ครู ข้าราชการ
194 นางรัชนก คงเทพ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
195 นางสาวอังคณา เพชรหาญ บ้านน้ำพุ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
196 นางสาวจุฑามาศ สมสมัย บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
197 นางสาวสุนิษา กรีพันธุ์ บ้านหัวถนน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
198 นางนิภา พรหมแก้ว อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
199 นางสาวสุจิตรา แสงสุริย์ วัดเชิงกระ ครู ข้าราชการ
200 นางสาววราภรณ์ สุดใจ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
201 นางปิยะธิดา คชรินทร์ บ้านทรายแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
202 นางชญาษร รัตนานุกูล บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
203 นางหฤทัย สุขสถิตย์ บ้านหัวถนน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
204 นางสาวปรีดาพร อินทสุภา อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
205 นายณรงค์กร เยี่ยมไธสง บ้านคลองสูบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
206 นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
207 นางสาวภิริลักษณ์ เพชรหาญ บ้านทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
208 นางสาวณัฐภาส์ วันดี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
209 นางสาวอรอนงค์ สุโพธิ์ บ้านหัวถนน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
210 นางสาวปัญจพร ยงสุนิจ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
211 นายธีรพันธ์ สุขสำราญ บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
212 นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
213 นางสาวสุพรรษา แซ่ตั้น บ้านทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
214 นางสาวธิดารัตน์ มากแก้ว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
215 นายสินทวีป สายัณห์ บ้านหัวถนน ข้าราชการ
216 นางสาวปัญจลักษณ์ นิดคง อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
217 นางสาวนพมาศ พรหมขุนทอง บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
218 นางสาววิชชุตา ยังศรีนาค ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
219 นางสาวขวัญณภา สุวรรณศิลป์ บ้านทรายแก้ว ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
220 นางสาวธิดารัตน์ หนูบำรุง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
221 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง บ้านหาดภราดรภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
222 นางสาวปาริชาติ คงคาชัย อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
223 นางสาวปวีณา ศรีสุวรรณ บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
224 นางสาววิมลมาส น้อยมุข ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
225 นางสาวสุพรรษา แสนคำ บ้านทรายแก้ว ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
226 นางสาวธิดารัตน์ เพชรนาค บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
227 นางกนกวรรณ อัคคี บ้านหาดภราดรภาพ ครู ข้าราชการ
228 นางพจนา อินทรโยธา อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
229 นางปิยธิดา ทองด้วง บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
230 นางศรัญญา ทองแช่ม ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
231 นางสาวกมลวรรณ บัวมณี ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
232 นางสาวนาตยา แก้วศรี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
233 นางสาวจันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ บ้านหาดภราดรภาพ ครู ข้าราชการ
234 นางพรพรรณ อบอุ่น อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
235 นางสาวพวงทิพย์ กาญจนากร บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
236 นางสถาพร บุญช่วย ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
237 นางจรัสแสง ปานสังข์ ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
238 นางสาวบัณฑิตา อ้อซ้าย บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
239 นางสาวนวลจันทร์ เอียดนุ้ย บ้านหาดภราดรภาพ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
240 นางพัชรา จั่นเพชร อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
241 นางพวงวรรณ์ บุญเสริม บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
242 นางสมจิตร พลยมมา ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
243 นางสาวจีราภรณ์ บัวผัน ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
244 นางสาวประไพ นิลทัย บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
245 นางกมลวรรณ สังข์สิงห์ บ้านหาดทรายรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
246 นางสาวพัชรี สระทองห้อย อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
247 นางสาวพิกุล ยิกุสังข์ บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
248 นางสาวสรัญญา พราหมณี ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
249 นางทัศนีย์ วงศ์สีดา ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
250 นางสาววราพร พลยอด บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
251 นางสาวชุติมา ชูแสง บ้านหาดทรายรี ครู ข้าราชการ
252 นางสาวพัชรี ศรีชลธาร อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
253 นางสาววราภรณ์ คอนกำลัง บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
254 นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
255 นางธัญวรัตน์ โรจนหัสดินทร์ ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
256 นางสาววัชราภรณ์ ถวิลบุญ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
257 นางสาวดวงพรทิพย์ ยมโชติ บ้านหาดทรายรี ครู ข้าราชการ
258 นางพิศมัย ภูมิสุวรรณ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
259 นางสาวศิรินภา เมรัตน์ บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
260 นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอี่ยม ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
261 นายนพรัตน์ คงอาสา ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
262 นางสาววิลัยลักษณ์ เพ็ชรดวง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
263 นางสาวรังสินี ร่มรื่น บ้านหาดทรายรี ครู ข้าราชการ
264 นางสาวมณฑิกา พัฒชู อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
265 นางสาวอรรณิกา พงษ์จินดา บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
266 นางสาวสุพิชญา สง่า ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
267 นางสาวนิตยา มีแก้ว ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
268 นางสาววิลาสินี เมืองอุดม บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
269 นางสายใจ พรหมพิมาน บ้านหาดทรายรี ครู ข้าราชการ
270 นางสาวรุวัยดา ปานแดง อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
271 นางอรอุษา ไชยวัตร บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
272 นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
273 นางสาวบุศรา เกษมเรืองสกุล ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
274 นางสาวศิริพร อนุกูลกาญจน์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
275 นางอนุสรา เพชรเจียรนัย บ้านหาดทรายรี ครู ข้าราชการ
276 นางรุ่งฟ้า แดนนาริน อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
277 นางสาวเกษราภรณ์ ครุฑธาโรจน์ บ้านคลองสูบ ครู ข้าราชการ
278 นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
279 นางสาวปิยนุช อาจอ่อนศรี ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
280 นางสารภี คีรีสุทธิ์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
281 นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ วัดหัวกรูด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
282 นางลดาวัลย์ บัวกิ่ง อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
283 นางสาวจุฑามาศ หนูจีนจิตต์ บ้านคลองสูบ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
284 นายเจษฎา บุญช่วย ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
285 นางสาวพนัชกร ดอนอุบล ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
286 นางสาวสุพัตรา สัพโส บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
287 นายนราวุฒิ พรหมสถิตย์ วัดหัวกรูด ครู ข้าราชการ
288 นางสาววนิษา ไพรัตน์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
289 นางสาวชไมพร ในใจนึก บ้านคลองสูบ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
290 นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ภักดี ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
291 นางสาวพัชรี มีสุข ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
292 นางสาวสุลีพร ชนม์ทวี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
293 นางระหงส์ สานุสันต์ วัดหัวกรูด ครู ข้าราชการ
294 นางวยุภา มากภิรมย์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
295 นายวิทยา ทิพย์มงคล บ้านเขาชันโต๊ะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
296 นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์ ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครู ข้าราชการ
297 นางสาวพิชญา ตั้งสุขสันต์ ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
298 นางสาวสุวารี ดำสุวรรณ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
299 นางสาววรวรรณ บุตรเคียง วัดหัวกรูด ครู ข้าราชการ
300 นางวันวิสาข์ เม้งหิ้นติ๋ว อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
301 นางสาวกนกวรรณ พราหมณ์น้อย บ้านเขาชันโต๊ะ ครู ข้าราชการ
302 นายจักรินทร์ นิลโต ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
303 นางสาวภัควลัญชญ์ โกบสันเทียะ ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
304 นางสาวจุฑารัตน์ ทิมชำนาญ บ้านหัวถนน ครูผู้สอน พนักงานราชการ
305 นางสาววาสนา บรรจงมณีวัฒน์ วัดหัวกรูด ครู ข้าราชการ
306 นางสาววาริธร สงวนนาม อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
307 นางสาวจันทพร เพชรเขาทอง บ้านเขาชันโต๊ะ ครู ข้าราชการ
308 นางสาวยุพาวรรณ แก้วนิ่ม ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
309 นางมณีพรรณ เจริญจิต ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
310 นางสาวปรวีร์ พุ่มพวง บ้านหาดภราดรภาพ พี่เลี้ยง พนักงานราชการ
311 นางสาวสุธิดา ศรีภักดี วัดหัวกรูด ครู ข้าราชการ
312 นางสาววารุณี โทศก อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
313 นางสาวจุฑารัตน์ ทับแสงศรี บ้านเขาชันโต๊ะ ครู ข้าราชการ
314 นายรุ่งรัตน์ วนิสัน ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
315 นางยุพกานณ์ นาคยอด ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
316 นางสาวสุภาวดี แหล่งหล้า บ้านหาดทรายรี ครูผู้สอน พนักงานราชการ
317 นางสาวสุภาพ ศุภโสภณ วัดหัวกรูด ครู ข้าราชการ
318 นางสาววาสินีย์ รอบคอบ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
319 นายชนน สวนกุล บ้านเขาชันโต๊ะ ครู ข้าราชการ
320 นางสาวศิริณา ขันชุลี ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
321 นางสาววรนิษฐา ตรีนาทอง ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
322 นางสาวอาริตา หนูแข บ้านหาดทรายรี ครูผู้สอน พนักงานราชการ
323 นายเกษม จันทร์เพียร วัดหัวกรูด ครู ข้าราชการ
324 นายศรายุทธ อัจกลับ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
325 นางสาวณัฐชา พุ่มพะเนิน บ้านเขาชันโต๊ะ ครู ข้าราชการ
326 นางสาวศิริวรรณ วรรณนิยม ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
327 นางสาววรุณกาญจน์ น้อยผล ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
328 นางสาวณฐพร ทองชู วัดพิชัยยาราม พี่เลี้ยง พนักงานราชการ
329 นางสาวกนกรัตน์ พรหมเดช วัดหัวกรูด ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
330 นางสาวศิริพร สนานคุณ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
331 นายธวัชชัย ทวนทอง บ้านเขาชันโต๊ะ ครู ข้าราชการ
332 นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
333 นางสาววันดี อินทรสุวรรณ์ ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
334 นางสาวชลิตา จันทร์ทัพ บ้านคอเตี้ย ครูผู้สอน พนักงานราชการ
335 นายนัฏฐวุฒิ อุตรธรรม วัดหัวกรูด ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
336 นางศิริมา สุขสถิตย์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
337 นางวิไลพร แดงละอุ่น บ้านเขาชันโต๊ะ ครู ข้าราชการ
338 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ชุมชนประชานิคม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
339 นางสาววาสนา คงน้อย ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
340 นางรัตนา พรหมเทพ วัดดอนรวบ ครูผู้สอน พนักงานราชการ
341 นายแวน วิรุฬห์เลิศ บ้านทุ่งมะขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
342 นางศิริรัตน์ ทิพย์โภชนา อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
343 นางสมหวัง ยงกำลัง บ้านเขาชันโต๊ะ ครู ข้าราชการ
344 นางสาวจันจิรา หนูจุ้ย ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
345 นางวิไลพร บุญญตา ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
346 นางศิรินาถ อาจหาญ อนุบาลชุมพร ครูผู้สอน พนักงานราชการ
347 นางสาวกมลชนก อินทะเสม บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
348 นางสาวศุภลักษณ์ พลับพริ้ม อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
349 นางเจษฎา เหมาะสม บ้านเขาชันโต๊ะ ครู ข้าราชการ
350 นางสาวซูรียาณี คลังสี ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
351 นางสาวสุนันทา บุญมา ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
352 นางสาวเบญญาภา เภาวิเศษ อนุบาลชุมพร ครูผู้สอน พนักงานราชการ
353 นางสาวจันทร์ทิพย์ ทองพุฒน์ บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
354 นางสาวสมใจ พรหมโยธา อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
355 นางสาวกฤติยา ศรีสิริ บ้านเขาชันโต๊ะ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
356 นายณรงค์ จามจุรี ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
357 นางสาวสุนิศา อินทรมงคล ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
358 นายภูริทัตตะวันฉาย เพชรศรี อนุบาลชุมพร พี่เลี้ยง พนักงานราชการ
359 นางสาวชญานี พวงทรัพย์ บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
360 นางสุทาทิพย์ สุขวิสุทธิ์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
361 นางสาวณัฐริกา อักษรเขต บ้านเขาชันโต๊ะ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
362 นางสาวธมณพรหม หงษ์ทอง ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
363 นางสุภาพร น้อยกำเนิด ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
364 นางจันทิมา นุ่มน้อย เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครูผู้สอน พนักงานราชการ
365 นางสาวดารารัตน์ ผุดผ่อน บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
366 นางสาวสุภาวดี กาญจนพิทักษ์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
367 นายชุติพงศ์ จิตมั่น บ้านเขาบ่อ ครู ข้าราชการ
368 นางธิดารัตน์ บุญกูล ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
369 นางสาวสุภาภรณ์ หาญณรงชัยกิจ ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
370 นางสาวอังคณา ชูคากร ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) พี่เลี้ยง พนักงานราชการ
371 นายทวีป คล่องใจชน บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
372 นางสุภาวดี ปุญจุบัน อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
373 นางสาวประภารัตน์ วิเศษเนตร บ้านเขาบ่อ ครู ข้าราชการ
374 นายธีรพงศ์ มากมณี ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
375 นายอนุพงศ์ อ้นทอง ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
376 นางนิตยา นุชหัต วัดน้อมถวาย พี่เลี้ยง พนักงานราชการ
377 นางสาวนิตยา หนูชุม บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
378 นางสุมาลี แร่ทอง อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
379 นางปาริชาติ ชื่นแดง บ้านเขาบ่อ ครู ข้าราชการ
380 นางนวลจันทร์ มีสติ ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
381 นายอนุสรณ์ ศรีสุภากร ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
382 นางสาวกาญจนา หนูชม บ้านนาแซะ ครูผู้สอน พนักงานราชการ
383 นางประไพ พาลีวล บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
384 นางสุรีรัตน์ เกื้อหนุน อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
385 นางสาวพิรฌา นิลโฉม บ้านเขาบ่อ ครู ข้าราชการ
386 นางสาวนารีรัตน์ อินทรวิสัย ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
387 นางสาวอภิรมย์ ปลอดแก่นทอง ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
388 นางสาวกัญญมน สีแสนห้าว ชุมชนบ้านนาชะอัง ครูผู้สอน พนักงานราชการ
389 นางสาวสุภารดี พุทธประเสริฐ บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
390 นางสุลัดดา เสวตวงษ์ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
391 นางลักขณา อินคาคร บ้านเขาบ่อ ครู ข้าราชการ
392 นายปรัชญา กาดีโลน ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
393 นายอภิศักดิ์ สมบุญ ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
394 นางสาวธัญณิชา เขียวบำรุง ชุมชนบ้านนาชะอัง ครูผู้สอน พนักงานราชการ
395 นางสาวอรวรรนยา บุนนาค บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
396 นางสาวอธิษฐาน จันทร์ดำ อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
397 นางวีรวรรณ ศรศักดา บ้านเขาบ่อ ครู ข้าราชการ
398 นางสาวพิมพา อุดใจ ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
399 นางอมรรัตน์ นุ่มปาน ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
400 นางสาวอุษณีย์ อินทยารัตน์ ชุมชนวัดหาดพันไกร ครูผู้สอน พนักงานราชการ
401 นางอรัญญา ผลพานิช บ้านทุ่งมะขาม ครู ข้าราชการ
402 นางสาวอภิสรา แกล้วทนง อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
403 นางสาวอ้อย คชการ บ้านเขาบ่อ ครู ข้าราชการ
404 นางสาวพิศญา คมขำ ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
405 นายอุเทน ไผยา ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
406 นางสาวธัญรัตน์ ดุกล่อง วัดดอนมะม่วง ครูผู้สอน พนักงานราชการ
407 นางสาวพิชชาภา มะลิทอง บ้านทุ่งมะขาม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
408 นางสาวเกศราพร ยิ้มศรี อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
409 นางสาวเฉลิมทิพย์ สวัสดิ์วงศ์ บ้านเขาบ่อ ครู ข้าราชการ
410 นางสาวมยุรี ศรีสุวรรณ ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
411 นางสาวเสาวณีย์ ลิ้มเลิศวาที ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
412 นายณัฐพล ฟ้องโห้ย บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ครูผู้สอน พนักงานราชการ
413 นางอรอนงค์ สังฆะสา บ้านบางคอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
414 นางเพ็ญบุญญา คอนกำลัง อนุบาลชุมพร ครู ข้าราชการ
415 นางสาวศลิษา จันทร์แก้ว บ้านเขาบ่อ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
416 นางรมย์มณี อินทรสุวรรณ ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
417 นางสาวโชติกา บัวทอง ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
418 นางสาวจันทนา สุขเอมโอฐ บ้านเขาบ่อ ครูผู้สอน พนักงานราชการ
419 นางณหทัย เวชสุบรรณ บ้านบางคอย ครู ข้าราชการ
420 นางสาวกาญจนา เสาวคนธ์ อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
421 นายอดุลย์ เพชรศรี ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
422 นางสาววันทนีย์ เยาวยัง ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
423 นางสาวโชติรส พรโภคิน ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
424 นางสาวหัทยา ศรีงาม บ้านเขาบ่อ ครูผู้สอน พนักงานราชการ
425 นางสาวณัฏฐกานต์ ดูสันเทียะ บ้านบางคอย ครู ข้าราชการ
426 นางสาวบุญญาภรณ์ คุ้มเจริญ อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
427 นางสาวณิชานันท์ ประดับการ ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครู ข้าราชการ
428 นางวิภัทรพร สำราญอินทร์ ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
429 นายโตมร รัชตะสมบูรณ์ ชุมชนมาบอำมฤต ครู ข้าราชการ
430 นางสาวจิดารัตน์ สงอุ่น วัดขุนกระทิง ครูผู้สอน พนักงานราชการ
431 นายบูรพา เดชานุวัฒน์ บ้านบางคอย ครู ข้าราชการ
432 นายปฏิญญา พันธ์ธร อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
433 นางทิตยา โสมคง ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครู ข้าราชการ
434 นางอาภาพัชร์ ดวงคงทอง ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
435 นางสาวกัญญาภัทร มงคล ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
436 นางสาวธัญญา ลิมาลัย วัดขุนกระทิง ครูผู้สอน พนักงานราชการ
437 นางลดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ บ้านบางคอย ครู ข้าราชการ
438 นางพัสตราภรณ์ นาคหกวิก อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
439 นางวราภรณ์ สุขประวิทย์ ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครู ข้าราชการ
440 นางเบญจมาศ แย้มแสง ชุมชนประชานิคม ครู ข้าราชการ
441 นางสาวจุฑามาส โรยสุวรรณ ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
442 นางสาวสุภาภรณ์ ชูสังข์ บ้านดอนเคี่ยม ครูผู้สอน พนักงานราชการ
443 นางสาวสิชาภัทร พูลใหญ่ บ้านบางคอย ครู ข้าราชการ
444 นางสาวพิตตะวัน สุขปลอด อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
445 นางวิภาพร สิงห์วิชา ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครู ข้าราชการ
446 นางรอฮนา แก้วสุข บ้านละมุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
447 นางสาวพัชราภรณ์ กลมสม ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
448 นางสาวจุฑามาศ ทวีปัญญาทรัพย์ บ้านจันทึง ครูผู้สอน พนักงานราชการ
449 นายสุเมธ จันทะโกมล บ้านบางคอย ครู ข้าราชการ
450 นางสาวมัญธิมา ธรรมเจริญ อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
451 นายวิรัช แพรักษา ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครู ข้าราชการ
452 นางสาวชิตาภา กลิ่นละออ บ้านละมุ ครู ข้าราชการ
453 นางสาวภิมนฑา นิสภา ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
454 นางสาวกาญจนา เจริญสุขยิ่งนาน บ้านหินแก้ว ครูผู้สอน พนักงานราชการ
455 นายฐาปนิก นารัตฐา บ้านบางคอย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
456 นางสาวมินตรา ช่วยดำรงค์ อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
457 นายสามารถ สุดสวาท ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครู ข้าราชการ
458 นางนิยมพร เบ็ญจพันธุ์ บ้านละมุ ครู ข้าราชการ
459 นายมานพ นะกิจ ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
460 นางสาวพรรณภัทร เพ็ชรนิล บ้านงาช้าง ครูผู้สอน พนักงานราชการ
461 นางกรณิช แก้วกิ่ง วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
462 นางสาววิภารัตน์ บุญล่า อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
463 นางสาวหยาดพิรุณ แสงทอง ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครู ข้าราชการ
464 นางสาววิลาวัณย์ แท่นนิล บ้านละมุ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
465 นางสาวรุจิรา ธนิกานนท์ ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
466 นางสาวฐาปนา ศรียาภัย บ้านร้านตัดผม ครูผู้สอน พนักงานราชการ
467 นายจรีเมธ บุญมี วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
468 นางสาววิไลพร พรหมวิเชียร อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
469 นายเรืองฤทธิ์ นาคเพชร ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครู ข้าราชการ
470 นางกานต์รวี สร้างเกตุ วัดควนมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
471 นายสันติชัย ปิตะสิงห์ ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
472 นางธารินี พรหมฤทธิ์ บ้านตาหงษ์ ครูผู้สอน พนักงานราชการ
473 นายจันทร์โฑ นวลละออง วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
474 นางสาวศิโรรัตน์ ชูช่วย อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
475 นางสาวเหมือนจันทร์ สังพะบุโชติ ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครู ข้าราชการ
476 นางรจนา เยี่ยมไธสง บ้านดอนเคี่ยม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
477 นางสาวิตรี โกมาสังข์ ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
478 นางพรรณจิรา สุขพล วัดบางแหวน ครูผู้สอน พนักงานราชการ
479 นางจิตรา สวัสดีนฤนาท วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
480 นางสาวสิริกานต์ หนูเอียด อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
481 นางสาวชนนิกานต์ จำปาทอง ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
482 นายธีระยุทธ สุขเพ็ง บ้านดอนเคี่ยม ครู ข้าราชการ
483 นางเครือวัลย์ ภักดีเสนา ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
484 นางสาวมนทกา กลิ่นหอม บ้านทรายแก้ว ครูผู้สอน พนักงานราชการ
485 นางสาวจิตินาฎ วุ่นชุม วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
486 นางสาวสิริพร สังข์มรรทร อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
487 นายณัฐสิทธิ จองกฤษ ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
488 นางนิภา ปี่แก้ว บ้านดอนเคี่ยม ครู ข้าราชการ
489 นางสาวเนตรนภา ชื่นจันทร์ ชุมชนมาบอำมฤต ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
490 นางสาวกมลวรรณ ดวงกมล บ้านวังช้าง ครูผู้สอน พนักงานราชการ
491 นางจีรนันท์ สังวรกาญจน์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
492 นางสาวอัญชลี มือสันทัด อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
493 นางสาวสิริกาญจน์ มากเต ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
494 นางผกายวรรณ เพชรวงศ์ บ้านดอนเคี่ยม ครู ข้าราชการ
495 นางวรวรรณ เชื้อแถว วัดดอนยาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
496 จิตรมณี ศักดา บ้านบางจาก ครูผู้สอน พนักงานราชการ
497 นางชุติภากานต์ จิรพรนันท์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
498 นางสาวเสาวนีย์ ฉิมนุ่ม อนุบาลชุมพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
499 นางสาวอังคณา จีนฉิ้ม ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
500 นางสาวรุ้งรัตน์ โต๊ะสาร บ้านดอนเคี่ยม ครู ข้าราชการ
501 นายบุณยเกียรติ ขาวปลั่ง วัดดอนยาง ครู ข้าราชการ
502 นางสาวกิตติธร เพชรแหลมน้ำ บ้านดอนทราย ครูผู้สอน พนักงานราชการ
503 นายณัฐพงศ์ ชนมนัส วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
504 นายวินิจ ยศแก้ว วัดหาดทรายแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
505 นางสาวอารีรัตน์ ทองประดิษฐ์ ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
506 นางสวาท เกษแดงสกลวุฒิ บ้านดอนเคี่ยม ครู ข้าราชการ
507 นางประนอม มากยอด วัดดอนยาง ครู ข้าราชการ
508 นางสายสุดา มากสาขา อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครูผู้สอน พนักงานราชการ
509 นางสาวธิดารัตน์ มนัสชัยวรกุล วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
510 นางกวิสรา คงนวล วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
511 นายกุศล อ่อนสูง บ้านเขาวง ข้าราชการ
512 นางสารภี แสงพยัพ บ้านดอนเคี่ยม ครู ข้าราชการ
513 นายปรีชา ดวงกมล วัดดอนยาง ครู ข้าราชการ
514 นายไชยสิทธิ์ บุญรัตนไพโรจน์ บ้านดอนตะเคียน ครูผู้สอน พนักงานราชการ
515 นางนงลักษณ์ เกิดเสวียด วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
516 นางสาวกัญชพร บุญชัย วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
517 นางประภาพร สุดสวาท บ้านเขาวง ครู ข้าราชการ
518 ว่าที่ร้อยตรีเจตษฎาพร สวัสดี บ้านดอนเคี่ยม ครู ข้าราชการ
519 นางสาวผกามาศ ศักดิ์ดำ วัดดอนยาง ครู ข้าราชการ
520 ว่าที่ร้อยตรีวรรณนิสา อนิลบล อนุบาลบ้านเนินสำลี ครูผู้สอน พนักงานราชการ
521 นางสาวนิยตา เมืองทิพย์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
522 นางสาวกัญวรา สินวิสัย วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
523 นายมาโนชญ์ รังณเรนทร์ บ้านเขาวง ครู ข้าราชการ
524 นางสาวศิริทิพย์ ขวัญสมคิด บ้านดอนเคี่ยม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
525 นางสาวธนพร แก้วกำถัต วัดดอนยาง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
526 นางสาวสุพัตรา ไชยโคตร อนุบาลบ้านเนินสำลี ครูผู้สอน พนักงานราชการ
527 นางสาวปฐมาวดี มหาทรัพย์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
528 นางจันทร์ทิพย์ จันทรประภาศ วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
529 นางวรรณา สิทธิโยธา บ้านเขาวง ครู ข้าราชการ
530 นายสุรศักดิ์ สินณรงค์ บ้านดอนเคี่ยม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
531 นางชีวารัตน์ ยอดยิ่ง ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
532 นายจักรกฤษณ์ สุทธิจันทร์ บ้านท่าลานทอง ครูผู้สอน พนักงานราชการ
533 นายประทีป ชะนะรัง วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
534 นางจีรวรรณ แครินส์ วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
535 นางอัจฉรา ทิพย์มงคล บ้านเขาวง ครู ข้าราชการ
536 นางนิภา จำนงค์ฤทธิ์ บ้านจันทึง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
537 นางสาวฐิศิณาภรณ์ ภมรสูตร ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
538 นายวิทยา คำรัตน์ บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
539 นางสาวปรีดาพร แซ่เล่า วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
540 นางสาวฉัตรธิดา เจริญสุข วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
541 นางณัฐจิรา วีรเสนีย์ วัดขุนกระทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
542 นางสาวณัฐธิดา รักษ์เกลี้ยง บ้านจันทึง ครู ข้าราชการ
543 นางณัฏฐกานต์ จังคสุต ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
544 นายประสาน ศักดิ์ภิรมย์ บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
545 ว่าที่ร้อยตรีปิยะรัตน์ ยลธรรธรรม วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
546 นายพินัย ฉิมหาด วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
547 นางสาวนงค์ลออ ทองโสม วัดขุนกระทิง ครู ข้าราชการ
548 นางบุญนำ จงปัตนา บ้านจันทึง ครู ข้าราชการ
549 นางธีราพร คงอาสา ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
550 นายอำนาจ จุลศักดิ์ บ้านคอสน ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
551 นางสาวพัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
552 นางวราภรณ์ เสน่ห์ภักดี วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
553 นางอัมพาภรณ์ สัมมะณี วัดขุนกระทิง ครู ข้าราชการ
554 นางมยุรี พรมประสิทธิ์ บ้านจันทึง ครู ข้าราชการ
555 นางสาวนงลักษณ์ ทอดสนิท ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
556 นายภูษิต บรรจงการ วัดคูขุด ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
557 นางสาวพัสณิศา โจนลายดา วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
558 นางวัลลี ปิดชิด วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
559 นางสาวศกลวรรณ ดำภูผา วัดขุนกระทิง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
560 นางรุ่งรัตน์ แย้มสุคนธ์ บ้านจันทึง ครู ข้าราชการ
561 นางนิตยา เสียมศักดิ์ ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
562 นายสุเทพ เรืององอาจ บ้านดอนไทรงาม ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
563 นางสาวภัสรา มูลลักษณ์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
564 นางสาวอมรรัตน์ นิลประดับ วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
565 นางสาวอมรรัตน์ ส้มเกลี้ยง วัดขุนกระทิง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
566 นายวิทูร คงชาตรี บ้านจันทึง ครู ข้าราชการ
567 นางสาวนุชรี สมกำลัง ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
568 นายนพมาตร์ ปฏิแพทย์ บ้านดอนไทรงาม ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
569 นางรัตนาภรณ์ สมัครค้า วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
570 นางสาวอัจจิมา มากประเสริฐ วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
571 นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋ง บ้านในห้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
572 นางสาวสุทธสินี ยุเหล็ก บ้านจันทึง ครู ข้าราชการ
573 นางวันวิสา เอกบุตร ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
574 นายลิขิต ชุมสุวรรณ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) พนักงานบริการ ลูกจ้างประจำ
575 นางสาววัชรินทร์ เทพมณี วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
576 นางสาวเหมือนตา เรืองศรี วัดหาดทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
577 นางจินดา มณีรัตน์ บ้านในห้วย ครู ข้าราชการ
578 นางสาวเมทินี อรุณคีรีโรจน์ บ้านจันทึง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
579 นายวิโรจน์ อินทคำ ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
580 นายวนิตย์ เทพมณี อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) พนักงานบริการ ลูกจ้างประจำ
581 นางสาววิชุณีย์ พรหมชาติ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
582 นางสาวไอลดา เรนทร์สถาน วัดหาดทรายแก้ว ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
583 นางสาวมุกดาการ วงศ์เพชร บ้านในห้วย ครู ข้าราชการ
584 นายกันตพงศ์ สีบัว บ้านรับร่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
585 นางอรทัย อ้นทอง ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
586 นางมุกดา หนูบำรุง อนุบาลชุมพร ครูช่วยสอน ลูกจ้างประจำ
587 นางวิไลวรรณ ศรีตะปิยะ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
588 นายศรีรัก มากภิรมย์ บ้านท่ามะปริง ข้าราชการ
589 นายนฤพล รองมาลี บ้านในห้วย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
590 นางสาวกนกกาญจน์ กูลสุวรรณ์ บ้านรับร่อ ครู ข้าราชการ
591 นางอรวรรณ ชุมสุวรรณ์ ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครู ข้าราชการ
592 นายจรัส เณรวงษ์ อนุบาลชุมพร พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
593 นายสมโชค จ่าวิสูตร วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
594 นางสาวกนกวรรณ ล่องลือฤทธิ์ บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
595 นางสาวสุรีย์ษา มาจันทร์ บ้านในห้วย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
596 นายธีรวัชร แสงจง บ้านรับร่อ ครู ข้าราชการ
597 นายอนุวัติ จันทบุตร ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
598 นายสุรินทร์ พลนาการ วัดดอนเมือง ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
599 นางสายใจ บัวเพชร วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
600 นางสาวจุมภฎา บุญนรากร บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
601 นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
602 นายสุภาพชัย สานุสันต์ บ้านหินแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
603 นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร บ้านห้วยรากไม้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
604 นายสมบูรณ์ ยังสวัสดิ์ วัดนาทุ่ง ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
605 นางสาลี เดชานุวัฒน์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
606 นางชุติญา ธนภพวรรณกุล บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
607 นางสาวกชพร ซุ้นซิ่ม บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
608 นางสาวจรุงจิตต์ สมบุญ บ้านหินแก้ว ครู ข้าราชการ
609 นางสาวกาญจนา งามขำ บ้านห้วยรากไม้ ครู ข้าราชการ
610 นายประสิทธิ์ ธนูศิลป์ บ้านหนองเนียน ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
611 นางสาวสุกัลญา ประสงค์ทรัพย์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
612 นางนิศานาถ ตะเภาน้อย บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
613 นางจันทนา ปั้นมณี บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
614 นางสาวธัญญาพร หยีปอง บ้านหินแก้ว ครู ข้าราชการ
615 นางสาวจีรภา นุ้ยสุข บ้านห้วยรากไม้ ครู ข้าราชการ
616 นายพีระพงษ์ เกตุแก้ว วัดดอนมะม่วง ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
617 นายสุธีร์ ศรีวิสุทธิ์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
618 นางบัวงาม เพชรสวี บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
619 นางสาวจารุวรรณ วงศ์มหัทธนะ บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
620 นางปราณี กาบขุนทด บ้านหินแก้ว ครู ข้าราชการ
621 นางนัทฐา รุกเขตต์ บ้านห้วยรากไม้ ครู ข้าราชการ
622 นายพยง เหลือบุญเลิศ วัดเชิงกระ ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
623 นางอรุณรัตน์ มัฏฐาพันธ์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
624 นางสาวพัศณี วิลาศลัด บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
625 ว่าที่ร้อยตรีฉวีวรรณ ทินวงศ์ บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
626 นางศุภญา พันธุ์ทอง บ้านหินแก้ว ครู ข้าราชการ
627 นางสาวรัชดาภรณ์ พรหมสุวรรณ บ้านห้วยรากไม้ ครู ข้าราชการ
628 นายพรชัย คชหาญ บ้านเขาบ่อ ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
629 นางสาวอรุณี นพเกื้อ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
630 นางสาวพิมพ์ภอร เยื้อนแย้ม บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
631 นายตรีวิน เกื้อกูล บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
632 นางสุรี นิลสังข์ บ้านหินแก้ว ครู ข้าราชการ
633 นางสุรินทร์ ชั่งสัจจา บ้านห้วยรากไม้ ครู ข้าราชการ
634 นายสุนันท์ สุวรรณชัด ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
635 นางอุดมพร รัตนพงศ์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
636 นายพิรุณ เที่ยวแสวง บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
637 นางนฤมล ทองดี บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
638 นายเจษฎา เมืองแก้ว บ้านหินแก้ว ครู ข้าราชการ
639 นายอรรถพล เอกวรรณัง บ้านห้วยรากไม้ ครู ข้าราชการ
640 นายวิโรจน์ มรกต วัดขุนกระทิง ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
641 นางสาวเบญจมาศ ขันธศิลป์ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
642 นางลักขณา โคตมี บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
643 นางสาวบุปผา อินทรัตน์ บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
644 นายสำรวม นครพรัด บ้านหาดใน ข้าราชการ
645 นายเทิดศักดิ์ ทรงศิริ บ้านห้วยรากไม้ ครู ข้าราชการ
646 นายมิทยา ด้วงเผือก บ้านบึงลัด ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
647 นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่ศิริ วัดพิชัยยาราม ครู ข้าราชการ
648 นางสาววรรณวิสาข์ ศักดิ์พิมล บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
649 นางสาวรัชฎา เฉลา บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
650 นางสาวกฤตติยาพร เพชรชนะ บ้านหาดใน ครู ข้าราชการ
651 นางสาวช้องนาง บัวผัน บ้านห้วยรากไม้ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
652 นายวัฒนา รัตนพร ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
653 นางสาวปทุมพร จิตรบรรจง วัดพิชัยยาราม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
654 นายสาโรจน์ สงค์ประภา บ้านท่ามะปริง ครู ข้าราชการ
655 นางวณิชชา ผลกาญจน์ บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
656 นางบุญทิวา แก้วรักษ์ บ้านหาดใน ครู ข้าราชการ
657 นางสาวจันจิรา เนตรประไพ บ้านไชยราช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
658 นายอรุณ น้อยมุข บ้านธรรมเจริญ ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
659 นายวิชิต วงศ์ลีลากรณ์ บ้านคอสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
660 ว่าที่ร้อยตรีแคทลียา จุติกะสะ บ้านท่ามะปริง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
661 นางวรรณา ขำอ้วม บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
662 นางสาวปิยะขวัญ จ้องสกุลวงษ์ บ้านหาดใน ครู ข้าราชการ
663 นางสาวสิริพร บุญทิพย์ บ้านไชยราช ครู ข้าราชการ
664 นายสายชล เพ็ชรเวช บ้านหนองเรือ ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
665 นางจิดาภา เกษรัมย์ บ้านคอสน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
666 นางสาวอรวรรณ น้อยมุข เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
667 นายสมพร ขำอ้วม บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
668 นางสาวพันธ์นิภา ยศแก้ว บ้านหาดใน ครู ข้าราชการ
669 นางสาวสุดารัตน์ องอาจ บ้านไชยราช ครู ข้าราชการ
670 นายบุญวิทย์ จุ้ยละออง บ้านหัวว่าว ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
671 นางสาวลัดดาวัลย์ หงษ์สะท้าน บ้านคอสน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
672 นางกอบแก้ว บุญราษฎร์ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
673 นางสาสินี ปันตะ บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
674 นางสาวระวีวรรณ นิลสังข์ บ้านหาดใน ครู ข้าราชการ
675 นางสาวสุพณา แดงเดช บ้านไชยราช ครู ข้าราชการ
676 นายสิริพงษ์ เทพอาวุธ บ้านแก่งเพกา ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
677 นางสาวเกียรติสุดา อัจฉราทิพย์ บ้านคอสน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
678 นางกานต์จิรา ไทยทอง เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
679 นางสาวหนึ่งฤทัย เพ็ญสมบูรณ์ บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
680 นางสาววรัญญา ขวัญทอง บ้านหาดใน ครู ข้าราชการ
681 นางพิมภาพร เกิดนคร บ้านไชยราช ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
682 นายนัชพล ชนะแดง อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
683 นายศรศักดิ์ มาทมาร บ้านบางหลง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
684 นางขนิษฐา พงษ์สายสินธ์ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
685 นางสาวเกษร พืชนุกูล บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
686 นางสาวสมหญิง นครเสด็จ บ้านหาดใน ครู ข้าราชการ
687 นายวิษณุกร แตงแก้ว บ้านไชยราช ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
688 นายสุนันท์ พรรณา อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
689 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลั่น บ้านบางหลง ครู ข้าราชการ
690 นายจตุรงค์ สุวรรณกิจ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
691 นางเพ็ญจวรรณ์ ธนูศร บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครู ข้าราชการ
692 นางสาวสุภาวดี น้อยสุภา บ้านหาดใน ครู ข้าราชการ
693 นางกัลยารัตน์ กรีไกรนุช บ้านทุ่งเรี้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
694 นายณรงค์ แสงทอง ชุมชนประชานิคม ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
695 นายสุรศักดิ์ คงเทพ บ้านบางหลง ครู ข้าราชการ
696 นางฉวีวรรณ บ่วงราบ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
697 นางสาวอรณิชา พรหมยก บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
698 นางสาวเนตรอนงค์ กองทรัพย์ บ้านหาดใน ครู ข้าราชการ
699 นางสาวนิภาพรรณ อุบลกาญจน์ บ้านทุ่งเรี้ย ครู ข้าราชการ
700 นายอรุณ นิ่มสุวรรณ บ้านละมุ ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
701 นายอมรศักดิ์ อึ่งทอง บ้านบางหลง ครู ข้าราชการ
702 นางสาวชนิกา ไตรย์พืชน์ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
703 นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ บ้านกลาง ข้าราชการ
704 นางณิชนันทน์ วิชัยดิษฐ์ บ้านหาดใน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
705 นางสาโรจน์ อินทร์สังข์ บ้านทุ่งเรี้ย ครู ข้าราชการ
706 นายจำนงค์ แจ่มน่าน บ้านรับร่อ ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
707 นางอรทัย จิตณรงค์ บ้านบางหลง ครู ข้าราชการ
708 นายชลิต ศุภการ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
709 นางจารุวรรณ อินทะเสม บ้านกลาง ครู ข้าราชการ
710 นางสาวอทิตยา พิพวนนอก บ้านหาดใน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
711 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ทวี บ้านทุ่งเรี้ย ครู ข้าราชการ
712 นายอานนท์ ธารสุวรรณ บ้านหาดใน ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
713 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ วัดดอนทรายแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
714 นางสาวชุติมา คันธมาลย์ชาติ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
715 นางสาวนิธิวดี แสนสุข บ้านกลาง ครู ข้าราชการ
716 นางสาวอาภาพร สุขจันทร์ บ้านหาดใน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
717 นางสาวเอกอนงค์ รอดเดช บ้านทุ่งเรี้ย ครู ข้าราชการ
718 นายขวัญชัย แก้วพักดี บ้านน้ำเย็น ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
719 นางกาญจนา สิบพลาง วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
720 นางสาวดวงพร ทองพรหม เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
721 นางสาวปราณี ชะนะฮวด บ้านกลาง ครู ข้าราชการ
722 นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ บ้านน้ำเย็น ข้าราชการ
723 นางสาวจันทร์ศรี ชอบสอน บ้านวังช้าง ครู ข้าราชการ
724 นายวิโรจน์ ช่วยชูหนู บ้านคันธทรัพย์ ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
725 นางจรรยา ผลทรัพย์ วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
726 นางสาวนงลักษณ์ ยิกุสังข์ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
727 นางสาวพิทยาภรณ์ สุทธสนธิ์ บ้านกลาง ครู ข้าราชการ
728 นางสาวนุสรา ม่านสะอาด บ้านน้ำเย็น ข้าราชการ
729 นางสาวตรีชฎา แสงสุวรรณ บ้านวังช้าง ครู ข้าราชการ
730 นายปัญญา น้อยกำเนิด วัดบางแหวน ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
731 นางจุไรรัตน์ อุชุภาพ วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
732 นางยุพา พราหมณ์สงฆ์ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
733 นางสาววรฉัตร ประสานทอง บ้านกลาง ครู ข้าราชการ
734 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุบรรณ์ บ้านน้ำเย็น ครู ข้าราชการ
735 นางสาวนุวรรณ ธัญญลักษณ์ บ้านวังช้าง ครู ข้าราชการ
736 นายโกสน มัดซา บ้านทรายแก้ว ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
737 นางสาวฉลวย แสงอุส่าห์ วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
738 นางวรรณา คีรีธาร เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
739 นางสาวอรอุมา น้อยจีน บ้านกลาง ครู ข้าราชการ
740 นางสาวถนอมศรี ชูรังสฤษฎิ์ บ้านน้ำเย็น ครู ข้าราชการ
741 นางรำพึง เรืองวิเศษ บ้านวังช้าง ครู ข้าราชการ
742 นายสุรศักดิ์ เจริญสกุล บ้านไชยราช ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
743 นางปิ่นรัตน์ เนตรสุวรรณ วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
744 นางสมใจ ปรมาธิกุล เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
745 นางสาวเกตุวดี หนูทวี บ้านกลาง ครู ข้าราชการ
746 นางสาวปรัชยา ชูชมกลิ่น บ้านน้ำเย็น ครู ข้าราชการ
747 นายวุฒิชัย อ๋องสุทธิ์ บ้านวังช้าง ครู ข้าราชการ
748 นายประพันธ์ ดวงกมล บ้านชุมโค ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
749 นายวชิรพงศ์ ก้งจี้ วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
750 นางสาวสุพรรณี นิลสังข์ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
751 นายโสภณ จุลรักษ์ บ้านกลาง ครู ข้าราชการ
752 นางสาวปัทมา รุ่งโรจน์เด่นเจริญ บ้านน้ำเย็น ครู ข้าราชการ
753 นางสาวสุภาวดี แจ้งประจักษ์ บ้านวังช้าง ครู ข้าราชการ
754 นายสถิระ โกษฐ์เพชร บ้านดอนทราย ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
755 นางสาววาสนา มีสุวรรณ วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
756 นางอรทัย เอมห้อง เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครู ข้าราชการ
757 นางสาวพัชราภรณ์ วังช่วย บ้านกลาง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
758 นางสาววงเดือน คำระหงษ์ บ้านน้ำเย็น ครู ข้าราชการ
759 นายเฉลิมเกียรติ โต๊ะดำ บ้านวังช้าง ครู ข้าราชการ
760 นายบุญฤทธิ์ จินดาพรหม อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
761 นางสาวสาวิตรี ศรีช่วง วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
762 นางสาวคณัฐภรณ์ คนึงคิด เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
763 นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี บ้านบึงลัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
764 ว่าที่ร้อยตรีวิไลลักษณ์ คำชุม บ้านน้ำเย็น ครู ข้าราชการ
765 นางสาวสมศรี รอดทอง บ้านวังช้าง ข้าราชการ
766 นายสมพงษ์ จินดาชื่น อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
767 นางอรวรรณ สุวรรณสิทธิ์ วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
768 ว่าที่ร้อยตรีจริยา นาครักสุด เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
769 นางสาวขวัญเรือน คงแท่น บ้านบึงลัด ครู ข้าราชการ
770 นางชมมรกต สุขเจริญ บ้านงาช้าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
771 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ บ้านบ่ออิฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
772 นายประสาร บรรจง บ้านดอนตะเคียน ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
773 นางอัจฉริยา จุ้ยละออง วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
774 นายชุติวัต วงษ์สมุทร เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
775 นางสาวลำดวน ฉิมฉลอง บ้านบึงลัด ครู ข้าราชการ
776 นางชนิฎศา ผลใหม่ บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
777 นายกรพล ตาลงามดี บ้านบ่ออิฐ ครู ข้าราชการ
778 นายสมจิต จินดาอ่อน ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ช่างปูน ลูกจ้างประจำ
779 นางเนตรนลิน คชรินทร์ วัดดอนทรายแก้ว ครู ข้าราชการ
780 นายฐาปกรณ์ ชูช่วย เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
781 นายวัชรินทร์ เอี่ยมสกุล บ้านบึงลัด ครู ข้าราชการ
782 นางฑิตยาภรณ์ เปี่ยมศุภฤกษ์ บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
783 นางสาวสายใจ ชินวงค์ บ้านบ่ออิฐ ครู ข้าราชการ
784 นายเคารพ สังวรกาญจน์ บ้านคอกม้า ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ
785 นางสาวกรฉัตร สว่างศรี วัดดอนทรายแก้ว ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
786 นางสาวพวงเพชร พูลสมบัติ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
787 นางสาวอรอุมา ขาวสุวรรณ บ้านบึงลัด ครู ข้าราชการ
788 นางธิดา มีสุข บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
789 นางเนตรชนก พรมทอง บ้านบ่ออิฐ ครู ข้าราชการ
790 นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์ วัดคูขุด ข้าราชการ
791 นางศุภลักษณ์ วชิระศิริ วัดดอนเมือง ข้าราชการ
792 นางสาวชนากานต์ จริยะกุลดิลก บ้านบึงลัด ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
793 นายปัตพร สารสิทธิ์ บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
794 นางกนกพิชญ์ มากผล บ้านบางจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
795 นางถวิล ชาญนคร วัดคูขุด ข้าราชการ
796 นางมาลี ยอดเจริญ วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
797 นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ ประชานิคม 4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
798 นางพิชานันท์ ยมขวัญเมือง บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
799 นางสาวทิยากร แก้วพิกุล บ้านบางจาก ครู ข้าราชการ
800 นางสาวชวาลา ฉิมสะอาด วัดคูขุด ครู ข้าราชการ
801 นางสาววรภรณ์ นาคสังข์ วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
802 นางจงดี หนักเกิด ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
803 นางสายหยุด คชรินทร์ บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
804 นางสาวนฤมล เวชสุนทร บ้านบางจาก ครู ข้าราชการ
805 นางสาวนิติมา แดงสกล วัดคูขุด ครู ข้าราชการ
806 นางสาววันรัก ชลรัตน์ วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
807 นางจรรจิรา มีแก้ว ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
808 นางสาวสินีนุช รอตโต บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
809 นางสาวนาริสา เล็กแท้ บ้านบางจาก ครู ข้าราชการ
810 นางหทัยทิพย์ ชนก วัดคูขุด ครู ข้าราชการ
811 นางศรีอรุณ วิลัยวาศ วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
812 นายจรัญ บุญรอด ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
813 นายสุพจน์ มณีแดง บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
814 นางสาวรุจิรา ศรีสุวรรณ บ้านบางจาก ครู ข้าราชการ
815 นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์ บ้านดอนไทรงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
816 นายสัมภาษณ์ มาศวิเชียร วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
817 นายบัณฑิต รอดโต ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
818 นางสาวอัญชลี เอกพงษ์ บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
819 นางสาววิเนตา โคมแก้ว บ้านบางจาก ครู ข้าราชการ
820 นางกนกพรรณ บุญธรรม บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
821 นางสาวสุภาวดี ศรีมาลา วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
822 นางบุญยงค์ ใยบัวทอง ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
823 นางเดือนเพ็ญ ทองแท่ง บ้านงาช้าง ครู ข้าราชการ
824 นางสาวอัจฉรา เจี้ยมดี บ้านบางจาก ครู ข้าราชการ
825 นายฐานะ ระฆังสมบูรณ์ บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
826 นางสาวสุรัชนี บุญเหลือ วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
827 นางสาวบุปผา รื่นรวย ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
828 นางสาวพนมพรรณ ศรีโยหะ บ้านงาช้าง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
829 นางสาวอัญญรินทร์ ทิมทอง บ้านบางจาก ครู ข้าราชการ
830 นางณพิชญา พรหมรักษา บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
831 นางอุไร พงศ์สุริยา วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
832 นายพิเชษฐ์ รักษาราช ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
833 นางสาวจีรวรรณ เพชรวงศ์ บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
834 นางอารมณ์ เทพไพฑูรย์ บ้านบางจาก ครู ข้าราชการ
835 นางดวงพร สุขสวัสดิ์ บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
836 นางอุไร ฤทธิเพชร วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
837 นางสาวมุกดา ทองแดง ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
838 นางสาวนภัทรศิริ อินทรสุภา บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
839 นางสาวจันทรา เยาวรัตน์ บ้านบางจาก ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
840 นางสาวทองตรา ระเบียบโอษฐ์ บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
841 นางเจริญสุข รุ่งนิลรัตน์ วัดดอนเมือง ครู ข้าราชการ
842 นางลักขณา ประกอบบุญ ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
843 นางสาวนวลจันทร์ เตียววนากูล บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
844 นางสาววิมลมาศ พิทักษ์บูรพา บ้านบางจาก ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
845 นางสาวบุญนำ อินทนนท์ บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
846 นางสาวกัญญาณัฐ ทาตะภิรมย์ วัดดอนเมือง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
847 นางวราพร ศรีพนมยม ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
848 นางพรทิพย์ คอนพิรุณ บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
849 นางสาวสุนิสา นิลศรี บ้านบางจาก ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
850 นางสาวปัทมาสน์ เพชรสม บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
851 สิบโทปัญญา ผลพฤกษา วัดวังไผ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
852 นางสาววาสนา ชูราช ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
853 นางสาวภคภรณ์ โกมลบุณย์ บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
854 นายเอกชัย รัตนพงศ์ บ้านชุมโค ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
855 นางสาวพัทธยา เทศขำ บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
856 นางสาววัลย์นภัสร์ นวลละออง วัดวังไผ่ ครู ข้าราชการ
857 นางสาวศศิธร สุขประเสริฐ ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
858 นางภัทรศิริ นาคมณี บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
859 นางสาวณัฐกฤตา รัตนคช บ้านชุมโค ครู ข้าราชการ
860 นางสาวศิวาพร ใผครบุรี บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
861 นางอารีย์ อินทร์ดำ วัดวังไผ่ ครู ข้าราชการ
862 นายสมบูรณ์ แก้วจอหอ ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
863 นางมริษา ยุบลพันธ์ บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
864 นางศศิธร ราชบัณฑิต บ้านชุมโค ครู ข้าราชการ
865 นางสมจิตร ศุภนิรันดร์ บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
866 นายไกรยุสิทธิ์ ด่อนศรี ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
867 นางสาวสมเพียร แก้ววารี ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
868 นางรัชนี ขนอม บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
869 นายสุพุทธ พรมสุริวงค์ บ้านชุมโค ครู ข้าราชการ
870 นางสุมณฑา โกศลเมธี บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
871 นางกาญจนา อรุณโชติ ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ครู ข้าราชการ
872 นางสาวสุภัตรา ทรัพย์อุปการ ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
873 นางสาวรัตนา นวลศิริ บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
874 นางสาวสุภาวัลย์ ชุมโคกมล บ้านชุมโค ครู ข้าราชการ
875 นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์ บ้านดอนไทรงาม ครู ข้าราชการ
876 นางจินตนา ร่วมใจ ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ครู ข้าราชการ
877 นางอิงอร โอวรารินท์ ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
878 นางวาสนา สังข์มรรทร บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
879 นายพงศธร ชูเพ็ง บ้านชุมโค ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
880 นางสาวพรทิพย์ แสงแก้ว บ้านดอนไทรงาม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
881 นางสาวนัชญา อิสสระ ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ครู ข้าราชการ
882 นางเนียนนิตย์ ศักดิ์ซุ้ย ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
883 นางอรุณศรี จันทะระ บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
884 นายสิทธิพงษ์ พุ่มพะเนิน บ้านหินกบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
885 นางสาววราภรณ์ มิ่งโมฬี บ้านดอนไทรงาม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
886 นางสาวบรรจบ ศรีนฤพัฒ ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ครู ข้าราชการ
887 นางสาวโสรญา คงรักษา ประชานิคม 4 ครู ข้าราชการ
888 นางอัจฉรา ตุมระวัต บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
889 นางสาวชุธิดา จูดเดช บ้านหินกบ ครู ข้าราชการ
890 นางสาวสุธินี ศรีวิเศษ บ้านดอนไทรงาม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
891 นางภัทติยา สุจริต ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ครู ข้าราชการ
892 นางสาวจรัสแสง เหมาเพชร ประชานิคม 4 ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
893 นางเนาวรัตน์ ช่วยดำรงค์ บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
894 นางสาวธนภรณ์ นวลลำภู บ้านหินกบ ครู ข้าราชการ
895 นายกิตติ ศรีไสยเพชร บ้านคอเตี้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
896 นางวินิดา พลรักดี ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ครู ข้าราชการ
897 นางสาวปวีณา นาคหกวิค บ้านยายไท ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
898 นางเบญจมาศ กลับอยู่ บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
899 นายปานะชัย ใจเปี่ยม บ้านหินกบ ครู ข้าราชการ
900 นายพรอัมรินทร์ ชุมพินิจ บ้านคอเตี้ย ครู ข้าราชการ
901 นางศิริวรรณ ตุลปันโต ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ครู ข้าราชการ
902 นางนวลศรี พงษ์สมุทร บ้านยายไท ครู ข้าราชการ
903 นางสาวเพ็ญฤดี รอดโต บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
904 นางสาวสุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่ง บ้านดอนทราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
905 นางอมรรัตน์ ชั่งสัจจา บ้านคอเตี้ย ครู ข้าราชการ
906 นางสุกัญญา ทาศรีนุช ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ครู ข้าราชการ
907 นางสายพิณ ช่วยสกุล บ้านยายไท ครู ข้าราชการ
908 นายโกวิทย์ ยังปักษี บ้านคันธทรัพย์ ครู ข้าราชการ
909 นางนงลักษณ์ สวยกลาง บ้านดอนทราย ครู ข้าราชการ
910 นางสาวนิลเนตร ตักสินลา บ้านคอเตี้ย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
911 นางนุสรา ประชาเชษฐ์ ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
912 นางสาวสารภี เหมาะสม บ้านยายไท ครู ข้าราชการ
913 นายยศธร จันทร์เปล่ง บ้านคันธทรัพย์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
914 นางสาวผกามาส รวบดี บ้านดอนทราย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
915 นางสาวลัฐิกา เลาห์ประเสริฐ บ้านคอเตี้ย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
916 นายยงยุทธ์ จัตุธรรม วัดน้อมถวาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
917 นางอรรัจนา พิพัฒน์ บ้านยายไท ครู ข้าราชการ
918 นางสาวอัจฉรา ปานศรีสุข บ้านคันธทรัพย์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
919 นายภาคภูมิ รัตนพงศ์ บ้านดอนทราย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
920 นางสาวสรรสิริ สุวพิศ วัดดอนรวบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
921 นางสาวจันทร์หอม ทองดีสุนทร วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
922 นางสาวสุธัญญา สมานวงศ์ ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
923 นางอัญญารัตน์ แพ่งน้อย บ้านคันธทรัพย์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
924 นางสาวฐิติพร ขาวปลั่ง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ครู ข้าราชการ
925 นางสาวกาญจนา ใจแข็ง วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
926 นางจิดาภา ชนะพิมพ์ วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
927 นางสาวจริยา ร่อนแก้ว ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
928 นายไพเราะ ต่างประเทศ บ้านเนินทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
929 นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
930 นางจารุพร ไชยชนะ วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
931 นางสาวนงพงา สุวพิศ วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
932 นางจรีย์ รักดี ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
933 นางสาวกัญชิตา รักษาราษฎร์ บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
934 นางสาวจงกลณี ศรีลินลี อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
935 นางสาวจารุรัตน์ สัตถาพร วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
936 นางนาตยา พงษ์ศิริกุล วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
937 นางจันทร์นภา สมสกุล ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
938 นางสาวกัญญาวีร์ นุ่นแก้ว บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
939 นางสาวชญานี ธราพร อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
940 นางจำนันท์ เศษสุข วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
941 นางปาริชาต ไอศุริยการ วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
942 นางจินตนา กัณหา ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
943 นางสาวจุฑาพร ใจมีบุญ บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
944 นางสาวฑีรณัท ขันนาค อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
945 นางสาวจุฑามาศ สงวนชาติ วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
946 นางพิสุทธินี ยอดดี วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
947 นางนันทนา อินทรสุภา ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
948 นางสาวณัฏพร ช่วยบำรุง บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
949 นางนุสมน ตุกวุ่น อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
950 นางสาวฉวีวรรณ เพิ่มพูล วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
951 นางสาวภาวนา จันทร์ฉาย วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
952 นางสาวนิชธาวัลย์ สำมณี ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
953 นางนวิยา ชัยจักร บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
954 นางสาวปทุมมา ใจสวย อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
955 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
956 นางสาวลักษิกา เจริญสุข วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
957 นางรุ่งอรุณ ทวีวานิชย์ ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
958 นางสาวนันทิกานต์ ศรทอง บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
959 นายปริญญา บัวเสถียร อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
960 นางสาวปรางค์ทิพย์ โพธิ์จันทร์ วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
961 นายวรชัย โกฏวิเชียร วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
962 นางวันฤดี หมวดภักดี ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
963 นางสาวบุปผา เรืองศรี บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
964 นางผ่องศรี แพ่งยัง อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
965 นางเพียงจันทร์ สวนกำจัด วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
966 นางสมจิตต์ การถนัด วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
967 นางสาวสุธาสินี กระมุท ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
968 นางสาวพัสวีร์ นาคมุข บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
969 นายพศวีร์ อินทะโร อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
970 นายโฆสวันต์ วิชยศิลปศรี วัดดอนรวบ ครู ข้าราชการ
971 นางสาวสุชญา เพชรน้อย วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
972 นางสาวอินธุอร พรหมเนตร ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
973 นางสาวรสิกา นาประจำ บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
974 นางสาวพิมสาย โคจรอมรเลิศ อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
975 นางสาวชลธิชา ปิ่นเกษ วัดดอนรวบ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
976 นายสุทิน ปฏิแพทย์ วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
977 นางเอมอร เพชรวารี ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครู ข้าราชการ
978 นางสาววรกานต์ เส็นบัตร บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
979 นางสาวมนฑกานต์ เรืองหิรัญ อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
980 นางสาวณัฐรุจา ศรีซังส้ม วัดดอนรวบ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
981 นางสาวเทพศิริ แสงสว่าง วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
982 นางสาวกุลธิดา พรมเนตร์ ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
983 นางสาววิลาวัลย์ บุญขำ บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
984 นายสุทธรัตน์ อินทรัตน์ อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
985 นางสาวอรทัย คำสงฆ์ วัดดอนรวบ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
986 นางสาวเปรมฤดี เอกรัตน์ วัดน้อมถวาย ครู ข้าราชการ
987 นายเลิศ คนึงคิด บ้านใหม่พัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
988 นายสุชาวิชญ์ ยังน้อย บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
989 นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
990 นายสำราญ ขวัญพุฒ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
991 นางสาวธีตา จุลมูล วัดน้อมถวาย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
992 นางสาวกัลยารัตน์ เพชรมณี บ้านใหม่พัฒนา ครู ข้าราชการ
993 นางสุวรรณา ชื่นด้วง บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
994 นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
995 นางกนกกร เกลี้ยงสงค์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
996 นายวรพจน์ หวานสนิท วัดน้อมถวาย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
997 นางสาวกาญจนา เผือกผ่อง บ้านใหม่พัฒนา ครู ข้าราชการ
998 นางสาวอัจฉริยา สุนทรพัฒน์ บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
999 นางสาวอรอุมา นันชม อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
1000 นายกิตติชัย แสงสุริยา อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1001 นายสยุมภู นวบุษกร วัดน้อมถวาย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1002 นายวชิรนันต์ จันทร์คา บ้านใหม่พัฒนา ครู ข้าราชการ
1003 นางอารียาภ์ นัตถิวัน บ้านเนินทอง ครู ข้าราชการ
1004 นางสาวอินท์รวี นิลวิเชียร อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
1005 นางสาวจริยา พลการ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1006 นายภาวัช ศรีวลี บ้านนาแซะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1007 นายปัญญา อยู่เปี่ยม ประชานิคม 2 ข้าราชการ
1008 นางสาววนิดา สุขพล บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1009 นางสาวอุไรรัตน์ หัทไทย อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
1010 นางสาวจันทนา สพานรัตน์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1011 นางสาวนลินดา ไชยถาวร บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1012 นางสาวกัญญาภัทร ชูราช ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1013 นางสาวสุภาพร สอนไกรจันทร์ บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1014 นางเยาวเรศ สุทธิช่วย อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
1015 นางสาวจันทร สุทธิรักษ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1016 นางสาวประภัสสร ฝ่ายเวียงจันทร์ บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1017 นางสาวกิติยา สุขสวัสดิ์ ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1018 นายวิโรจน์ มานพ บ้านใหม่สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1019 นายไกวัล ดิษฐลำภู อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครู ข้าราชการ
1020 นางจันทร์แรม ทองชื่น อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1021 นางสาวปิ่นปินัทธ์ ธรรมโสภณ บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1022 นางสาวฑนิฎา ดำรัสการ ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1023 นางภัททิรา เกตุพิมล บ้านใหม่สมบูรณ์ ครู ข้าราชการ
1024 นางธนพรรณ มือสันทัด อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1025 นางสาวจาริณี ประยูรศักดิ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1026 นายพิเชษฐา บุรีรัตน์ บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1027 นางสาวณัฏฐวรรณ ม่วงอำมร ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1028 นางสาวมัตติกา เกษม บ้านใหม่สมบูรณ์ ครู ข้าราชการ
1029 นางสาวธนาภรณ์ ใกล้ชิด อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1030 นางจินตนา แก้วเพ็ง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1031 นางสาวลลิตา อายุยืน บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1032 นางสาวพจนีย์ รอดสิน ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1033 นางสาวสิรินาถ คงแก้ว บ้านใหม่สมบูรณ์ ครู ข้าราชการ
1034 นายสมภพ มีสุข อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1035 นางจินตนา แก้วนาโพธิ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1036 นางสาววรรษมล แซ่ภู่ บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1037 นางพิม วรรณเลิศ ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1038 นางสาวสุภาพ จุ้ยนวน บ้านใหม่สมบูรณ์ ครู ข้าราชการ
1039 นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคำ บ้านดอนตะเคียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1040 นางจุฑามาศ ศรีเอี่ยม อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1041 นางวิสาขะ แจ่มประจักษ์ บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1042 นางรัตนา พิมทอง ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1043 นางสุวีญารัส อิ้วเจริญ บ้านใหม่สมบูรณ์ ครู ข้าราชการ
1044 นางขวัญจิตร นพคุณ บ้านดอนตะเคียน ครู ข้าราชการ
1045 นางฉวี บุญเกตุ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1046 นางสาวสุธาทิพย์ เกิดเดช บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1047 นางรุจิรา สิงห์กันยา ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1048 นางสาวชลธิชา ช่วยเอียด บ้านใหม่สมบูรณ์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1049 นายจำแลง ประชาเชษฐ์ บ้านดอนตะเคียน ครู ข้าราชการ
1050 นางสาวฉัตรชฎาพร ภุมรินทร์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1051 นางสุพรรณี มงคล บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1052 นายสมชาย บุญช่วย ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1053 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมประสิทธิ์ บ้านใหม่สมบูรณ์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1054 นางนันทิดา แดงระยับ บ้านดอนตะเคียน ครู ข้าราชการ
1055 นางชัชฎาพร ทรรพวสุ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1056 นางสาวอรอุมา ฤทธิคง บ้านนาแซะ ครู ข้าราชการ
1057 นางสุภาพร เมฆหมอก ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1058 นางสาวสุทัตตา ทินวงศ์ บ้านใหม่สมบูรณ์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1059 นางพรปวีณ์ ขาวศรี บ้านดอนตะเคียน ครู ข้าราชการ
1060 นางดรุณี ชะดารัตน์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1061 นางสาวกนกพรรณ บุญคง บ้านนาแซะ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1062 นางสุวรรณี อยู่เปี่ยม ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1063 นางสาวจงรัก รอดภัย บ้านพรุตะเคียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1064 นายวชิระ มีพันธ์ บ้านดอนตะเคียน ครู ข้าราชการ
1065 นางธิยารัชน์ เรืองสังข์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1066 นางสาวจิตรานุช ไม้แพ บ้านนาแซะ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1067 นางสาวอรพิน ขาวสุข ประชานิคม 2 ครู ข้าราชการ
1068 นายถาวร นุ่นสังข์ บ้านพรุตะเคียน ครู ข้าราชการ
1069 นางสาวอรวรรณ ชั่งใจ บ้านดอนตะเคียน ครู ข้าราชการ
1070 นางนลินทิพย์ บำรุง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1071 นายมโน บำรุง บ้านท่าไม้ลาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1072 นางสาวขนิษฐา เทพบรรจง ประชานิคม 2 ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1073 นางสาวประภาพันธ์ สวียม บ้านพรุตะเคียน ครู ข้าราชการ
1074 นางสาวนหทัย เพชรแก้ว บ้านดอนตะเคียน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1075 นางนวลศรี ผลประทุม อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1076 นางสาวขวัญชนก พิณวานิช บ้านท่าไม้ลาย ครู ข้าราชการ
1077 ว่าที่ร้อยตรีทรงเกียรติ พุทธวี ประชานิคม 2 ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1078 นายพงษ์ศักดิ์ ดำคำ บ้านพรุตะเคียน ครู ข้าราชการ
1079 นางสาวอลิตา รัตนะ บ้านดอนตะเคียน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1080 นางนันทกาญจน์ หยิกซ้าย อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1081 นางณัชนรี ลิ้มโอชากุล บ้านท่าไม้ลาย ครู ข้าราชการ
1082 นายวสิน มณีแดง บ้านธรรมเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1083 นางพนิชดา พรหมพาหกุล บ้านพรุตะเคียน ครู ข้าราชการ
1084 นายเอกชัย จันทร์มี ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1085 นางนันท์นภัสร์ ยังสุนิตย์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1086 นางสาวนิโลบล ชัยชนะ บ้านท่าไม้ลาย ครู ข้าราชการ
1087 นางสาวกัญญาภัทร สุขแสง บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1088 นางสาวสุธิษา วิบูลย์วัฒน์ บ้านพรุตะเคียน ครู ข้าราชการ
1089 นางสาวจุฑาดา เครือหงส์ ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1090 นางสาวนารีรัตน์ คูนาคำ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1091 นางปรานอม รองมาลี บ้านท่าไม้ลาย ครู ข้าราชการ
1092 นางสาวจันทราภัทร แสวงนาม บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1093 นายสุวิทย์ วรรณสุข บ้านพรุตะเคียน ครู ข้าราชการ
1094 นายชีวิน ฮุ่นศิริ ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1095 นางนิภากร สิทธิโภชน์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1096 นางสาวปริยากร รัตนเลิศ บ้านท่าไม้ลาย ครู ข้าราชการ
1097 นางสาวณฤดี ชุมรัมย์ บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1098 นางสาวพจมาศ เชื่องช้าง บ้านพรุตะเคียน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1099 นางสาวบรรณรฐา ทองสุบรรณ ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1100 นางนุสรา วิเชียรรัตน์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1101 นางสาวพิมพ์ผกา สุทธิเสริม บ้านท่าไม้ลาย ครู ข้าราชการ
1102 นางสาวทิพวรรณ บุญมาก บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1103 นางสาวมุกดา จารีมุข บ้านพรุตะเคียน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1104 นางสาวพรรณวิกา เทศทอง ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1105 นางสาวบุษราภรณ์ เริงศักดิ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1106 นางสาวิตรี ผกามาศ บ้านท่าไม้ลาย ครู ข้าราชการ
1107 นางสาวนิรเนตร ศรีลางค์ บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1108 นางสาวเบญจศิริ รอดโต บ้านพรุตะเคียน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1109 นางพะเยาว์ แก้วชูใส ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1110 นายประคุณ พฤกษ์ภัทรานนต์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1111 นางสาวพรชนิตว์ ปุญจุบัน บ้านท่าไม้ลาย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1112 นายพงษ์พันธุ์ พันธุรัตน์ บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1113 นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ ประชาพัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1114 นางมณฑา อินเกล้า ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1115 นายประสิทธิ์ เกลี้ยงสงค์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1116 นางสาวสาลินี ด้วงเผือก บ้านท่าไม้ลาย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1117 นางสาวรัตติกาล วงศ์สวัสดิ์ บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1118 นางสาวกุหลาบ เลาห์ประเสริฐ ประชาพัฒนา ครู ข้าราชการ
1119 นายยุทธนา ทองภูเบศร์ ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1120 นางปาริฉัตร บุญนะรากร อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1121 ว่าที่ร้อยตรีเจริญ รอดสอง บ้านท่าไม้ลาย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1122 นางสาวรุ่งอรุณ นาคต้อย บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1123 นายณรงค์ คชรินทร์ ประชาพัฒนา ครู ข้าราชการ
1124 นางราตรี เวชชศาสตร์ ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1125 นางปิยะพิณ นวลละออง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1126 นางสาวโศภิตา เถนว้อง บ้านท่าไม้ลาย ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1127 นางสาวศรัญญา ผอมนุ้ย บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1128 นางสาวมีนา นาคสังข์ ประชาพัฒนา ครู ข้าราชการ
1129 นางวรรณา ทองภูเบศร์ ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1130 นางพนิดา อินทรแหยม อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1131 นายชนะ คุ้มครอง วัดหูรอ ข้าราชการ
1132 นางสาวสุกัญญา แก้วปนทอง บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1133 นางสาวสุชาดา ถินแพ ประชาพัฒนา ครู ข้าราชการ
1134 นางสาววิชชุลดา สัตยาธร ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1135 นางพรทิพย์ พรหมสุวรรณ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1136 นางจิตรา ชัยวิสิทธิ์ วัดหูรอ ครู ข้าราชการ
1137 นางสาวสไบทิพย์ มุขน้อย บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1138 นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง บ้านร้านตัดผม ข้าราชการ
1139 นางสาวสุภาพร ทองไสย ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1140 นางพรพรรณ จินายง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1141 นางจินตนา อุ่นอบ วัดหูรอ ครู ข้าราชการ
1142 นายอับดลเราะหมาน มาลัยสนั่น บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1143 นางสุวรรณา เทพเต็ม บ้านร้านตัดผม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1144 นางสาวหนึ่งฤทัย พวงดอกไม้ ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1145 นางสาวพัชรี ไชยพฤกษ์กุล อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1146 นายบุญเกียรติ ยิ่งเกียรติกุล วัดหูรอ ครู ข้าราชการ
1147 นางอุทิน แสนพันธ์ บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1148 นางจตุพร ป่านเทพ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1149 นายธงชัย ช่วยดำรงค์ ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1150 นางพิริศา นาคหาญ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1151 นางภาวิตา เกตุพิมล วัดหูรอ ครู ข้าราชการ
1152 ว่าที่ร้อยตรีเดือน ไข่ม่วง บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1153 นายจรวย สมวงค์ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1154 นางสาวสิริรัตน์ จินาหุน ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1155 นางสาวภาวดี ช่วยดำรงค์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1156 นางยุวธิดา พรหมสถิตย์ วัดหูรอ ครู ข้าราชการ
1157 นางสาวเยาวมาลย์ สุทธิเมฆ บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1158 นางสาวชุติมา คล้ายอักษร บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1159 นางสาวอารีรัตน์ รัตนเหล็กไหล ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1160 นางสาวมณฑิณี สงวนพานิช อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1161 นางสุทธิเพ็ญ ไพสิฐวรกุล วัดหูรอ ครู ข้าราชการ
1162 นางแสงจันทร์ ยังน้อย บ้านธรรมเจริญ ครู ข้าราชการ
1163 นางณัฏฐกันย์ เพชรเวียง บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1164 นายธวัช ตัสโต ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1165 นางมยุรี จันทร อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1166 นางอัญชลี ศรีสงคราม วัดหูรอ ครู ข้าราชการ
1167 นางเมตตา นาคมณี บ้านเหมืองทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1168 นางสาวณัฐฐ์สุภางค์ พูลศิริ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1169 นางจรรยา พุ่มคง ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1170 นางมุกดา มารัตน์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1171 นางเลิศลักษณ์ ยิ่งเกียรติกุล วัดหูรอ ครู ข้าราชการ
1172 นางฉันทนา ภูนิคม บ้านเหมืองทอง ครู ข้าราชการ
1173 นางสาวดวงกมล แก้วนิ่ม บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1174 นายจักรพงศ์ บางรัก ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1175 นางรัชฎาภรณ์ บริสุทธิ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1176 นางสาวสุทิดา มีหาดยาย วัดหูรอ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1177 นางสาวฐาปนีย์ นารัตฐา บ้านเหมืองทอง ครู ข้าราชการ
1178 นายนพพร ศรีทองสุข บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1179 นางสาวจิราภรณ์ ดำดุก ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1180 ว่าที่ร้อยตรีรัตนา สุขมณี อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1181 นางสาวณัฐวดี กรแก้ว ชุมชนบ้านนาชะอัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1182 นายประเสริฐ ทองบ่อ บ้านเหมืองทอง ครู ข้าราชการ
1183 นางสาวนวรัตน์ ดำคำ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1184 นางสาวจุติมา บุษยะจารุ ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1185 นางลิวัลย์ สอนทวี อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1186 นางชนมน นิยมชื่น ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1187 นางวาสนา กสิวงค์ บ้านเหมืองทอง ครู ข้าราชการ
1188 นางสาวนุชนา เรืองโรจน์ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1189 นางฉัตราพร ธนบัตร ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1190 นางสาววรรณภา พันธุ์พิพัฒน์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1191 นายนันทวัฒน์ สุหุโล ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1192 นายสมยศ ดีรักษา บ้านเหมืองทอง ครู ข้าราชการ
1193 นางสาวบังอร เทียมจันทร์ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1194 นางชารินี บางรัก ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1195 นางวรวรรณ ศิริเมร์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1196 นางภัคจิรา โขมพัตร ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1197 นางสาวเจนจิรา เพชรศรี บ้านเหมืองทอง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1198 นางปิยนุช ยิ้มศรี บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1199 นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1200 นางวาสนา ศรีวิจิตร อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1201 นางสาววรภรณ์ สุตราม ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1202 นางพิมณฑ์พัฒน์ กลับอินทร์ บ้านเขาพาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1203 นางสาวปิยวรรณ คงตระกูล บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1204 นางสาววัชโรบล มณีรัตน์ ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1205 นางวาสนา เพ็ชรพันธ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1206 นางศริญญา สุทธารัตน์ ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1207 นางกชวรรณ คงนิล บ้านเขาพาง ครู ข้าราชการ
1208 นางสาวผกามาศ แก้ววารี บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1209 นางสาวศยามล นุชบุญช่วย ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1210 นางวิมลสิริ สมวงค์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1211 นางสาวสุกัญญา ศิริวนากุล ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1212 นางศรีสุดา เพ็ชศรี บ้านเขาพาง ครู ข้าราชการ
1213 นางสาวพรทิภา เหมือนเพชร บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1214 นางสาวสร้อยสุวรรณ เนียมสุวรรณ์ ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1215 นายศักดิ์ชัย เทวบิน อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1216 นางสุนีย์ เพชรกำเนิด ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1217 นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ บ้านหนองเรือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1218 นางวนิดา ทวีวานิชย์ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1219 นายสิงหล กลิ่นน้อย ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1220 นางศิริญญา นิลยกานนท์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1221 นางสาวสุวรรณรัตน์ ขำมณี ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1222 นางกมลรส สินสุภา บ้านหนองเรือ ครู ข้าราชการ
1223 นางสาววรรณี สอนสุภา บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1224 นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1225 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ตันชัชวาล อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1226 นางสาวเนตรดาว ธรรมเนียม ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1227 นายขวัญชัย ศรีช่วง บ้านหนองเรือ ครู ข้าราชการ
1228 นางวีรภรณ์ ผลประทุม บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1229 นางเพลินจิตต์ ไพรัตน์ ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครู ข้าราชการ
1230 นางสาวศิริวรรณ เรือนไทย อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1231 นางเยาวนาฎ ศรีนวล ชุมชนบ้านนาชะอัง ครู ข้าราชการ
1232 นางสาวนารีซา สาแล๊ะ บ้านหนองเรือ ครู ข้าราชการ
1233 นายสกุลชัย บุญญศิริโชติ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1234 นายชาญชัย แสงจันทร์ ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1235 นายสมพงค์ เพียรพล อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1236 นางสาวจาริยา ย้อยสวัสดิ์ ชุมชนบ้านนาชะอัง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1237 นางอรนันท์ โกยทอง บ้านหนองเรือ ครู ข้าราชการ
1238 นางสุภาพร บุษยากุล บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1239 นางสาวภัทร์ลภา แถมพิทักษ์ ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1240 นางสาวสมพร ทิพย์โพธิ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1241 นายธานินทร์ ศรีสุวรรณ ชุมชนบ้านนาชะอัง ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1242 นางอัญชัญ ศักดิ์ภิรมย์ บ้านหนองเรือ ครู ข้าราชการ
1243 นายอนันต์ ทองชู บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1244 นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย อนุบาลบ้านเนินสำลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1245 นางสุชาดา กาลพัฒน์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1246 นางอัจฉริยา สุจริต บ้านสามเสียม ข้าราชการ
1247 นางเรณู ศรีสมทรง บ้านหนองเรือ ครู ข้าราชการ
1248 นางสาวอมรรัตน์ หาญสุวรรณ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1249 นางจำเรียง พลนิล อนุบาลบ้านเนินสำลี ครู ข้าราชการ
1250 นางสุชาดา เปลี่ยนสนิท อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1251 นางสาวพรพิมล ศรีชาย บ้านสามเสียม ครู ข้าราชการ
1252 นางเสาวภา ทองไตรภพ บ้านหนองเรือ ครู ข้าราชการ
1253 นางสาวอัมภาพร สงเนียม บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1254 นางสาวสุธิดา หอมละออ อนุบาลบ้านเนินสำลี ครู ข้าราชการ
1255 นางสุภณี แก้ววิจิตร อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1256 นางสาวภิญโญ แป้งอ่อน บ้านสามเสียม ครู ข้าราชการ
1257 นางสาวฆฤณ มลิวรรณ์ บ้านหนองเรือ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1258 นายไววิทย์ ทองแท้ บ้านร้านตัดผม ครู ข้าราชการ
1259 นางสาวอ้อมใจ อินทรสุภา อนุบาลบ้านเนินสำลี ครู ข้าราชการ
1260 นางสาวสุภาวดี คุ้มชาวนา อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1261 นางสาวอรชร พรหมภินันท์ บ้านสามเสียม ครู ข้าราชการ
1262 นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสุวรรณ บ้านหัวว่าว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1263 นายชัยวัฒน์ ฉิมณี บ้านร้านตัดผม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1264 นางสาวฉัตร์วดี ระวังวงศ์ อนุบาลบ้านเนินสำลี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1265 นางสุภาวดี ปุญจุบัน อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1266 นางสาววิภาวดี กลิ่นน้อย บ้านสามเสียม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1267 นางธมกร พัฒนะอิ่ม บ้านหัวว่าว ครู ข้าราชการ
1268 นางสาวณัฐวดี ม่วงน้อย บ้านร้านตัดผม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1269 นางวณิชชา สงวนชาติ อนุบาลบ้านเนินสำลี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1270 นางสาวหทัยทิพย์ ชูพงค์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1271 นางวิภาวดี นวลแก้ว บ้านสามเสียม ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1272 นางสาวรัตนา คุณวุฒิ บ้านหัวว่าว ครู ข้าราชการ
1273 นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข บ้านสวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1274 นางสาวศิรินันท์ ศรีสุวรรณ อนุบาลบ้านเนินสำลี ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1275 นางสาวอรกมล พานิช อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1276 ว่าที่ร้อยเอกบัญชา ยอดยิ่ง วัดนาทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1277 นางสาวลัดดา หนูจุ้ย บ้านหัวว่าว ครู ข้าราชการ
1278 นางสาวสุดา คล่องดี บ้านสวนทรัพย์ ครู ข้าราชการ
1279 นายประวีณ วีรเสนีย์ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1280 นางสาวอัจฉรา มณีวงศ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1281 นางกนกพร สกุลนคร วัดนาทุ่ง ครู ข้าราชการ
1282 นายธีรพล โชติธรรมสุธี บ้านหาดหงส์ ครู ข้าราชการ
1283 นางสาวสุพิชญา เรืองกำเนิด บ้านสวนทรัพย์ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1284 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีแสง บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครู ข้าราชการ
1285 นางอัจฉริยาภรณ์ ยิ้มแย้ม อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1286 นางจงกล อินทรโยธา วัดนาทุ่ง ครู ข้าราชการ
1287 นายนพดล ซื่อมาก บ้านหาดหงส์ ครู ข้าราชการ
1288 นางขนิษฐา สถานสถิตย์ บ้านตาหงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1289 นางจีรนันท์ ศรีสุวรรณ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครู ข้าราชการ
1290 นางสาวอาทิตา อ่อนทุ่งนา อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1291 นายพันธุ์ธัช ศรีไสยเพชร วัดนาทุ่ง ครู ข้าราชการ
1292 นางสาวสุนทรี รถทอง บ้านหาดหงส์ ครู ข้าราชการ
1293 นางปัทมา สังขกูล บ้านตาหงษ์ ครู ข้าราชการ
1294 นายดำรง ไพรัตน์ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครู ข้าราชการ
1295 นางสาวเบญจมาศ แซ่หว่อง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1296 นายวิศรุต แก้วนพ วัดนาทุ่ง ครู ข้าราชการ
1297 นางสาวโสพิศ จันต๊ะมะ บ้านหาดหงส์ ครู ข้าราชการ
1298 นางปัทมา ใยบัวทอง บ้านตาหงษ์ ครู ข้าราชการ
1299 นางนุวดี พรหมวิสัย บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครู ข้าราชการ
1300 นายเลอศักดิ์ เกียงสุภา อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1301 นางสาวสายใจ หนูบรรจง วัดนาทุ่ง ครู ข้าราชการ
1302 นายนฤสรณ์ ปราบจินดา บ้านหาดส้มแป้น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1303 นางสาวยุวดี สายทอง บ้านตาหงษ์ ครู ข้าราชการ
1304 นางสาวปรารถนา บำรุงยุติ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครู ข้าราชการ
1305 นางเสาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1306 นางอัญญาณี จ่าวิสูตร วัดนาทุ่ง ครู ข้าราชการ
1307 นายจุลศักดิ์ สินจนะสูตร บ้านหาดส้มแป้น ครู ข้าราชการ
1308 นางรุ่งฤดี พัฒชนะ บ้านตาหงษ์ ครู ข้าราชการ
1309 นางสาวภัททิรา นพศรี บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครู ข้าราชการ
1310 นางไมตรี เจียมรจนานนท์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครู ข้าราชการ
1311 นายเฉลิมพล อินทรโยธา วัดนาทุ่ง ครู ข้าราชการ
1312 นางสาวปภาดา ศิริศรีฉัตรา บ้านหาดส้มแป้น ครู ข้าราชการ
1313 ว่าที่ร้อยตรีสายฝน ชูรังสฤษฏิ์ บ้านตาหงษ์ ครู ข้าราชการ
1314 นางอรุณ ชูชีพ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครู ข้าราชการ
1315 นางสาวกนกพร สุวรรณคง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1316 นายนันทนัฐ มณีสุข บ้านหนองเนียน ครู ข้าราชการ
1317 นางสาวปรีดาพร จับใจ บ้านหาดส้มแป้น ครู ข้าราชการ
1318 นางสุวรรณา มีสุข บ้านตาหงษ์ ครู ข้าราชการ
1319 นางสาวอุบลรัตน์ แซ่ตั้น บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครู ข้าราชการ
1320 นางกนกอร อินทสุวรรณ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1321 นางสาวพรทิพย์ แสงสินธ์ บ้านหนองเนียน ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1322 นางวรรณา คลี่เกษร บ้านหาดส้มแป้น ครู ข้าราชการ
1323 นางสาวเกษร คงครุฑ บ้านตาหงษ์ ครู ข้าราชการ
1324 นางสาวเอื้อจิต อินทรสุภา บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครู ข้าราชการ
1325 นางสาวจารีพร ผลมูล อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1326 นายจรัล เพชรดี ชุมชนวัดหาดพันไกร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1327 นายสุภชัย สมบุญ บ้านหาดส้มแป้น ครู ข้าราชการ
1328 นางสาวเรืองจิต เหมือนพิมพ์ บ้านตาหงษ์ ครู ข้าราชการ
1329 นางสาวณินทร์ลดา โคบุตร บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1330 นางจิรารัตน์ สุวรรณสิทธิ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1331 นางศิริประภา แสนโคตร ชุมชนวัดหาดพันไกร ข้าราชการ
1332 นางสาวเนตรนภา กัณหา บ้านหาดส้มแป้น ครู ข้าราชการ
1333 นายโสภณ แก้วสุวรรณ บ้านทรายขาว ข้าราชการ
1334 นางสาวดาริกา จันทรพาส บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1335 นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศล อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1336 นางสาวกรรณิการ์ หมีนสัน ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1337 นางสาวยุพา หมีนพราน บ้านหาดส้มแป้น ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1338 นางสาวกมลวรรณ ไกรสูรย์ บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1339 นางสาวทิพย์สุคนธ์ บริสุทธิ์ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1340 นางสาวฐาทิยา ส่งกลิ่น อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1341 นางจวนรุ่ง ศักดิ์ภิรมย์ ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1342 นางนิตยา ชูบุรี บ้านแก่งเพกา ครู ข้าราชการ
1343 นางกาญจนา ล.ตระกูล บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1344 นายนภัทร อัครธนารักษ์ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1345 นางสาวณัฐชา แก้วผลึก อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1346 นางสาวทรงศรี ภักดีวิสัย ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1347 นายภาณุวัฒน์ วัฒนะ บ้านแก่งเพกา ครู ข้าราชการ
1348 นางสาวจุฑาทิพย์ ขาวปลั่ง บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1349 นางสาวสายพิน พันธ์เคลือบ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1350 นางสาวนิฤบล แสวงศรี อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1351 นางทัศนีย์ พลรักดี ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1352 นางอารีย์ กาละวันต์ บ้านแก่งเพกา ครู ข้าราชการ
1353 นายปรมัตถ์ บุญนิ่ม บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1354 นางศิริพร ศรีไสยเพชร บ้านคอกม้า ครู ข้าราชการ
1355 นางสาวปัณฑิตา แสงแก้ว อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1356 นางสาวนวพร จรูญศักดิ์ ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1357 นางสาวไอลดา ยาวิราช บ้านแก่งเพกา ครู ข้าราชการ
1358 นางสาวพรพรรณ ไทยปฐมพงษ์ บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1359 นายสิทธิชัย นพคุณ บ้านคอกม้า ครู ข้าราชการ
1360 นางสาวปิยวรรณ เกิดศรีเหล็ก อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1361 นางสาวปิยะธิดา วิเศษเนตร ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1362 นายธานี สำราญอินทร์ อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1363 นายมาโนช แตงโท บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1364 นางอุษา เสวกวัชรี บ้านคอกม้า ครู ข้าราชการ
1365 นายพชร ชูสกุล อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1366 นางสาวรวิสรา สมบัติศรี ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1367 นายกิตติพงษ์ น้อยจีน อนุบาลชุมพร รองผู้อํานวยการโรงเรียน ข้าราชการ
1368 นางสาวลัทธวรรณ ก้องเบญจวัตร บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1369 นายไพฑูรย์ อุ่นอบ บ้านคอกม้า ครู ข้าราชการ
1370 นางรณพร อุ้ยนอง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1371 นายเปรมชัย อาศัยบุญ ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1372 นางสาวชื่นฤดี คงสง อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
1373 นางสาววนาวัลย์ สิงห์สุข บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1374 นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร บ้านท่าลานทอง ข้าราชการ
1375 นางรัตนันท์ จันทะดี อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1376 นายแทน บุญราษฎร์ ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1377 นางสาวทัศณีย์ อุ้ยนอง อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
1378 นางสาววรางคณา บรรจงการ บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1379 นางสาวปทุมวรรณ ประเสริฐศิริพันธ์ บ้านท่าลานทอง ครู ข้าราชการ
1380 นางสาวรุ่งทิวา สง่าปู อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1381 นางสาวโศจิรัตน์ แก้ววิจิตร ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1382 นางปราณีต ฮวบรังสรรค์ อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
1383 ว่าที่ร้อยตรีสุนิศา สง่างาม บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1384 นางสาวปิยธิดา แซ่โง้ว บ้านท่าลานทอง ครู ข้าราชการ
1385 นายลัทธเดช พันธ์ฟัก อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1386 นายไพโรธ เพ็ชศรี ชุมชนวัดหาดพันไกร ครู ข้าราชการ
1387 นายภุชงค์ แก้วปลอด อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
1388 นายอัฑฒ์ คงทอง บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1389 นางสาวพิชญาภักดิ์ สูนกามรัตน์ บ้านท่าลานทอง ครู ข้าราชการ
1390 นายสมหมาย อ่อนเคร็ง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1391 นางสาวเมธาวี นิลสถิตย์ ชุมชนวัดหาดพันไกร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1392 นายรณภัทร ยวงงาม อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
1393 นางสาวเมธิณี นัทสุทธิ์ บ้านทรายขาว ครู ข้าราชการ
1394 นางสาวระพีพันธ์ คชเดช บ้านท่าลานทอง ครู ข้าราชการ
1395 นางสุลวรรณ์ สุดแน่น อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1396 นางสาวภัชณภา มหาแก้ว วัดบางลึก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1397 นางราวณีย์ ดีทองหลาง อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
1398 นายณัฐนนท์ ว่องนิมิต บ้านทรายขาว ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1399 นางสาวรุ่งนภา เพชรกำเนิด บ้านท่าลานทอง ครู ข้าราชการ
1400 นางสาวสุวดี ทองโอน อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1401 นางจินตนา จัตุธรรม วัดบางลึก ครู ข้าราชการ
1402 นางสาวรุ้งทิวา วิวัฒนานนท์ อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
1403 นางสาววงค์ผกา ยมศิริ บ้านทรายขาว ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1404 นางออยนงค์ เพชรรัตน์ บ้านท่าลานทอง ครู ข้าราชการ
1405 นางสาวสุวลี ชุมอุระ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
1406 นายถวัลย์ สุนทรารักษ์ วัดบางลึก ครู ข้าราชการ
1407 นางวิมล พลยมมา อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ครู ข้าราชการ
1408 นางนงนุช จิตภักดี บ้านปากคลอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ
1409 นางสาวเมธินุช อนิลบล บ้านท่าลานทอง ครู ข้าราชการ