วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2560 2561 2562 2563 2564

ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย341336 -5309 -27298 -11295 -3
ระดับประถมศึกษา835828 -7819 -9805 -14806 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น164163 -1164 1165 1169 4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า66666
รวม1,3461,333 -131,298 -351,274 -241,276 2