วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย000298295 -3
ระดับประถมศึกษา000805806 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น000165169 4
รวม0001,2741,276 2