วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2560 2561 2562 2563 2564

รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย5,9545,795 -1595,114 -6814,830 -2844,711 -119
ระดับประถมศึกษา16,48816,468 -2016,307 -16116,240 -6716,044 -196
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3,8233,866 433,801 -653,799 -23,803 4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า136137 43140 -65146 -2176 30
รวม26,40126,266 -13525,362 -90425,015 -34724,734 -281
ห้องเรียน1,3461,333 -131,298 -351,274 -241,276 2