วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย0004,8304,720 -110
ระดับประถมศึกษา00016,24016,164 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0003,7993,827 28
รวม00025,01524,888 -127
ห้องเรียน0001,2741,276 2