จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด21,05941611,478
ความพิการทางการมองเห็น-22-4
ความพิการทางการได้ยิน-61-7
ความพิการทางสติปัญญา1357-43
ความพิการร่างกายและสุขภาพ1103-14
ความพิการทางการเรียนรู้-95138611,338
ความพิการทางการพูดและภาษา-103-13
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-912-21
ความพิการทางการออทิสติก-281-29
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-81-9
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-2915-44
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางสติปัญญา-2--2
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-1811-29
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--3-3
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการออทิสติก-9--9
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-112-13
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-102-12
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-59-14
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-59-14
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-1811-29
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-1811-29
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-78-15
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ความพิการทางสติปัญญา-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-67-13
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อื่นๆ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด--213
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้--213
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อื่นๆ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-1211-23
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการมองเห็น--1-1
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-119-20
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-11-2
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางสติปัญญา-3--3
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1412-26
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-1412-26
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-110-11
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-18-9
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--2-2
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1611-27
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางสติปัญญา-11-2
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-1410-24
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-65-11
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-55-10
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-1915-34
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-1--1
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-1615-31
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-28--28
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-26--26
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด1137-21
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ1---1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-136-19
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-136-19
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-75-12
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการออทิสติก-61-7
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-126-18
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-126-18
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-2410-34
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-238-31
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1313-26
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-1313-26
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-53-8
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการได้ยิน-1--1
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางสติปัญญา-11-2
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-22-4
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1911-30
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-1911-30
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-1711-28
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-1510-25
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-1913-32
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-1813-31
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการทั้งหมด-65-11
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการมองเห็น-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการได้ยิน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการเรียนรู้-55-10
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการออทิสติก-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการทั้งหมด-111-12
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการมองเห็น-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการได้ยิน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางสติปัญญา-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการเรียนรู้-111-12
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการออทิสติก-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-109-19
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-109-19
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางสติปัญญา-2--2
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการทั้งหมด-1712-29
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการเรียนรู้-1612-28
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางสติปัญญา-2--2
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-136-19
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-1--1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-116-17
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-22--22
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการทั้งหมด-39--39
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการเรียนรู้-37--37
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการทั้งหมด-1717-34
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการเรียนรู้-1517-32
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการทั้งหมด-5128-79
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการได้ยิน-2--2
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางสติปัญญา-2--2
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการเรียนรู้-4228-70
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางสติปัญญา-3--3
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-29--29
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-29--29
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-1622-38
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น--1-1
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-1621-37
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-3317-50
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-1--1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-1--1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-2817-45
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-1713-30
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-33-6
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-149-23
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-1213-25
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา--1-1
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-1212-24
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-31-4
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-2219-41
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-2219-41
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-1--1
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-99-18
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-1--1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-21-3
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-53-8
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-14-5
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-53-8
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-53-8
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการมองเห็น-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการได้ยิน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางสติปัญญา-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการออทิสติก-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-137-20
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-117-18
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-23--23
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-176-23
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-176-23
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-59--59
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-59--59
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-2113-34
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน--1-1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-1912-31
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-21--21
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด114--15
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา1---1
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการทั้งหมด-139-22
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการมองเห็น-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการได้ยิน-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางสติปัญญา-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการเรียนรู้-139-22
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการออทิสติก-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-2113-34
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-2113-34
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการทั้งหมด-92-11
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการมองเห็น-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการได้ยิน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางสติปัญญา-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการเรียนรู้-92-11
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการออทิสติก-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07