จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2,6139,1012,52314214,379
เดินเท้า17125261169
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1,7805,228960598,027
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8163,7411,536826,175
จักรยานยืมเรียน-71-8
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145330-97
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า--2-2
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ114721-79
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ367-16
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1214--26
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1012--22
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.612--18
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ66--12
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43620-60
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3307-40
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1613-20
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3311,023--1,354
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-3--3
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ294787--1,081
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37233--270
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.203717-74
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า--2-2
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ193613-68
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112-4
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54201139-394
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า--1-1
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4515560-260
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ94678-133
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.324--27
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ323--26
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.48100--148
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า19--10
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ719--26
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4072--112
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1027--37
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-1--1
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ922--31
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1135--46
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า1---1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1032--42
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.130--31
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-1--1
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-25--25
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-2--2
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.173521-73
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เดินเท้า-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ151110-36
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22411-37
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.118--19
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ117--18
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.125--26
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ125--26
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.827753391421,338
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2เดินเท้า-3-14
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ753349359561
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ743824682773
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2140--61
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2137--58
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1545--60
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1544--59
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34237-82
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23813-53
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1424-29
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1749--66
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1744--61
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1126--37
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ120--21
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ106--16
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39--12
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า1---1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.115--16
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ114--15
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1425--39
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-1--1
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1418--32
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.294653-128
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ183720-75
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11933-53
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1120--31
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ413--17
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ77--14
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.123344-89
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-4--4
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122737-76
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-26-8
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน--1-1
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1929--48
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1920--39
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.74812-67
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า--1-1
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6398-53
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ193-13
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12236-41
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11204-35
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ132-6
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42275106-423
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ243372-129
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1824134-293
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.127275--402
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-47--47
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ522--27
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122205--327
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-1--1
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2285-35
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-1--1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1213-25
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ162-9
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.719--26
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ619--25
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2211748-187
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-21-3
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ198025-124
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33522-60
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.217124-116
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-1--1
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ206012-92
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11012-23
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.157328-116
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22113-36
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ135215-80
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4215755-254
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-1--1
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11436-60
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3111349-193
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.276826-121
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า--1-1
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1885-31
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ96020-89
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5313164-248
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เดินเท้า-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6217-34
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4711057-214
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.117--18
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ115--16
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.103320-63
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ103115-56
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-25-7
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32015-38
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3178-28
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-37-10
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4210548-195
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า244-10
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ368121-138
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42023-47
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2124--45
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-1--1
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2021--41
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.162414-54
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ162411-51
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53728-70
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53021-56
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-77-14
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19--10
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-1--1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.198253-154
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-11-2
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-83-11
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ197349-141
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.59128--187
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-1--1
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4262--104
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1765--82
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.164935-100
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123825-75
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41010-24
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-1--1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.723--30
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-2--2
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ510--15
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211--13
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.614--20
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ614--20
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37--10
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35115--150
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ737--44
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2878--106
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.516--21
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ49--13
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2168--89
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ745--52
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1423--37
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51321--372
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ40183--223
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11138--149
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12447-72
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า--1-1
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1627-43
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1819-28
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55396175-626
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า--1-1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3216349-244
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23233125-381
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.415--19
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44--8
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.50123--173
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2865--93
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2258--80
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.310--13
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3810646-190
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ195025-94
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ195621-96
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.89329251-669
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า1115-17
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1711137-165
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71207209-487
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.426--30
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ423--27
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.47125106-278
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-12-3
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14044-85
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ468460-190
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5414590-289
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5213654-242
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2936-47
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.413--17
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ310--13
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.848--56
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ742--49
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1341--54
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1338--51
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.193615-70
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18305-53
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1610-17
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.520--25
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35--8
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ215--17
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4912238-209
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า471-12
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4510822-175
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-715-22
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3610864-208
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า--1-1
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52117-43
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ318746-164
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1226--38
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ618--24
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ67--13
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1952--71
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1736--53
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ216--18
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2544--69
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2543--68
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.79199107-385
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า1---1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ688434-186
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1011473-197
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-1--1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.433--37
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ431--35
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53811-54
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า11--2
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3174-24
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1207-28
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2381--104
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2325--48
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-56--56
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3994--133
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3737--74
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ257--59
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4212072-234
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-1--1
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33676-106
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ95266-127
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1015--25
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ105--15
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4596--141
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4394--137
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.511--16
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ510--15
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.205416-90
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ20468-74
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-88-16
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.412--16
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ410--14
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.223--25
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ223--25
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2034--54
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2034--54
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.59477--536
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า23--5
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39212--251
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18261--279
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-1--1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.619--25
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ615--21
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2760--87
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-7--7
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2728--55
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-24--24
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-1--1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.289944-171
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ269620-142
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2324-29
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.316--19
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ215--17
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32153--185
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-1--1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31141--172
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111--12
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3133--64
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-1--1
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3132--63
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1715--32
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า3---3
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141--15
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1456--70
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-1--1
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1451--65
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.205148-119
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-11-2
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ174125-83
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3922-34
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3312265-220
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า--1-1
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3311139-183
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1125-36
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.849--57
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ715--22
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ134--35
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3111941-191
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-2--2
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ219111-123
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ102630-66
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07