จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2,1018,7672,4681613,352
นักเรียนพิการ-6430-94
นักเรียนด้อยโอกาส2,0997,9012,1071512,122
นักเรียนพิการและด้อยโอกาส280233111,136
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด217142-134
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการ-116-17
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาส214227-90
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-189-27
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1439--53
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส1432--46
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010001 วัดขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1043--53
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาส1043--53
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด15521-77
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส14419-64
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-112-13
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-14--14
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาส-14--14
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1610047-163
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ--1-1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส169638-150
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-48-12
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด171101-173
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส16797-165
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-44-8
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2050--70
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส2050--70
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3995--134
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส3987--126
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1356--69
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส1356--69
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด752--59
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส744--51
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3181--112
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส3180--111
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด245833-115
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนพิการ-2--2
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนด้อยโอกาส245125-100
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-58-13
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1045--55
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส1038--48
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1446--60
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส1446--60
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด232191669
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนพิการ--2-2
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนด้อยโอกาส232171566
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส---11
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด724--31
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาส721--28
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3--3
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2369--92
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาส2364--87
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด11412-27
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาส1118-20
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-34-7
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด27105--132
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการ-2--2
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาส2796--123
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด140--41
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาส140--41
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1133--44
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการ-1--1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาส1131--42
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด214--16
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาส210--12
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1649--65
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาส1649--65
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด459088-223
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาส457676-197
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1412-26
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1157--68
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาส1157--68
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด76375-145
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการ--1-1
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาส76265-134
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19-10
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010040 วัดดอนรวบ เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด576--81
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาส573--78
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3--3
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2110947-177
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาส219336-150
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1611-27
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด276523-115
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส276019-106
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-54-9
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด70316129-515
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส70298115-483
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1814-32
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด127364--491
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส127336--463
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-28--28
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด145619-89
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ--1-1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส134313-69
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส1135-19
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1748--65
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส1742--59
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2419797-318
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการ--1-1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาส2418491-299
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-135-18
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด239634-153
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาส238729-139
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-95-14
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด298940-158
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาส296530-124
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2410-34
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2212854-204
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการ--3-3
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาส2211841-181
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1010-20
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด277529-131
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาส277026-123
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-53-8
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด5213670-258
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนพิการ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาส5211859-229
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1811-29
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1957--76
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส1950--69
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด166344-123
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส164834-98
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1510-25
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด308230-142
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส306317-110
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1913-32
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด26128-91
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการ--1-1
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาส25725-84
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-42-6
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2476--100
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส2468--92
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด12211-34
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาส11511-27
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด54529-79
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการ-33-6
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาส53520-60
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-76-13
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด238--40
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาส232--34
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด236940-132
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาส235229-104
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1711-28
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3257--89
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาส3249--81
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด73240-79
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ--2-2
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส72734-68
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-54-9
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด432--36
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-1--1
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส430--34
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-11--11
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-3--3
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส-8--8
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด59--14
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส59--14
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010075 บ้านเขาพาง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2595--120
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส2581--106
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14--14
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1333--46
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส1331--44
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด339--42
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส330--33
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9--9
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด14178--192
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการ-5--5
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาส14148--162
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-25--25
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด24215120-359
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการ-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาส24198103-325
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1717-34
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010080 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด26442-108
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการ-44-8
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาส24832-82
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-126-18
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1942--61
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาส1934--53
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด25106--131
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนพิการ-8--8
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส2577--102
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-21--21
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1425--39
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส1421--35
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010091 บ้านรับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4616571-282
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส4614949-244
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1622-38
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด186720326-1,232
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส186687309-1,182
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3317-50
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1049--59
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส1049--59
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด289477-199
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-21-3
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส288068-176
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-128-20
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด68175108-351
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส6816395-326
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1213-25
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด312--15
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส311--14
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด668--74
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-2--2
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส660--66
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3273--105
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส3272--104
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด186428-110
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส186428-110
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด420--24
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส420--24
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010101 ประชาพัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด115827-96
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-1--1
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส115526-92
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-21-3
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2313578-236
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส2312159-203
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1419-33
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3079--109
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส3075--105
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3283--115
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-2--2
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส3275--107
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2761--88
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส2752--79
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9--9
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010107 บ้านบึงลัด ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด26156103-285
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ--2-2
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส2615095-271
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-66-12
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1234--46
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาส1234--46
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด54417-66
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส53914-58
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-53-8
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1898--116
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส1883--101
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15--15
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด38114--152
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาส38111--149
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3--3
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1335--48
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส1334--47
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3713280-249
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส3711973-229
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-137-20
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด28--10
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส28--10
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010118 บ้านไชยราช ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด338--41
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส330--33
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2946--75
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-2--2
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส2944--73
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด178724-128
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-11-2
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส177220-109
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-143-17
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010121 บ้านบางจาก ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2537--62
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-1--1
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส2536--61
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010122 บ้านชุมโค ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด417--21
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส417--21
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010124 บ้านดอนทราย ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1122--33
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส1122--33
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1633--49
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส1632--48
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด6620--626
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-3--3
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส6563--569
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-54--54
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด118--19
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส118--19
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010129 วัดดอนยาง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4856--104
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส4856--104
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด16332-96
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ--1-1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส15223-76
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-118-19
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด633--39
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-3--3
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส629--35
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010132 บ้านคอกม้า ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด870--78
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-3--3
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส859--67
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-24--24
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส-24--24
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียน ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด626--32
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส626--32
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1135--46
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส1135--46
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1768--85
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส1657--73
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส111--12
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด117741-129
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการ-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาส116632-109
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-119-20
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010140 วัดบางแหวน ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3312872-233
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส3311562-210
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1310-23
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2376--99
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส2363--86
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13--13
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด94420-73
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการ-3--3
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาส93718-64
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-42-6
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07