รหัส โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
86010004บ้านในห้วย 51.11 20.00 29.56 30.00 30.08 30.08 30.08 30.08
เฉลี่ยรวม 51.11 20.00 29.56 30.00 30.08 30.08 30.08 30.08