รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

   

ตาราง
รหัสโรงเรียน ภาษาไทย 25592560ผลต่าง คณิตศาสตร์ 25592560ผลต่าง วิทยาศาสตร์ 25592560ผลต่าง ภาษาอังกฤษ 25592560ผลต่าง เฉลี่ย 25592560ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ