รหัสโรงเรียน ภาษาไทย 25622563ผลต่าง คณิตศาสตร์ 25622563ผลต่าง วิทยาศาสตร์ 25622563ผลต่าง ภาษาอังกฤษ 25622563ผลต่าง เฉลี่ย 25622563ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
86010004บ้านในห้วย 51.11 51.11 20.00 20.00 29.56 29.56 30.00 30.00 0.00 30.08 30.08 30.08 30.08 30.08
เฉลี่ยรวม 51.11 51.11 20.00 20.00 29.56 29.56 30.00 30.00 30.08 30.08 30.08 30.08 30.08