รหัส โรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1086110064วัดขุนกระทิง 96.00 (ดีมาก) 92.00 (ดี) 84.00 (พอใช้) 14.00 -12.00 -8.00 -10.00