> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง44031166433--1991217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4944316122449--6542526-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4212486----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100131100071086110007 บ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง46321728----2351024-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4232746----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4443836273--1541213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100441100011086110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4134438012----5141632-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4403926223--1541213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4172526----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4413686----109912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4252716373--1331112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2