> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
1บ้านหาดหงส์ท่าข้าม ท่าแซะ 86140ท่าแซะ30-7754-8241 10.620439299.1419366
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
8บ้านเขาพางท่าข้าม ท่าแซะ 86140ท่าแซะ30-7757-4363 10.572485499.1154254
860100761100791086110079 บ้านหนองเรือ 14บ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ30-7754-7157 10.6064076 99.1212278
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
7บ้านหัวว่าวท่าข้าม ท่าแซะ 86140ท่าแซะ30-7750-5181 10.6400563699.11168955
860100781100831086110083 บ้านหาดส้มแป้น 77บ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ30-7763-0003 www.banhadsompan.com 10.6925257 99.065359
860100901100961086110096 บ้านดอนเคี่ยม 8บ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ86190 ท่าแซะ30-7750-5447 10.61852933 99.08833162
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
7บ้านรับร่อรับร่อ ท่าแซะ 86190ท่าแซะ30-7754-7106 10.617699.1053
860100921101001086110100 บ้านหาดใน 2บ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ 86190 ท่าแซะ30-7763-0005 10.637431599.0558528
860100931102831086110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 15บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ 86190 ท่าแซะ30-7763-0001 10.7683735 98.9783271
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
3บ้านหินแก้วหินแก้ว ท่าแซะ 86190ท่าแซะ30-7763-0110 10.60896799.075531
860101111101011086110101 บ้านน้ำเย็น 5หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 10.58618885 ท่าแซะ3077-630620 99.01001608
860101121100971086110097 บ้านจันทึง 5บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 86190 ท่าแซะ30-7763-0013 10.5861144 99.0563005