สพป.ชพ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1177208385
8%
3710:1
อนุบาล 21,0979862,083
44%
12916:1
อนุบาล 31,1241,1282,252
48%
12917:1
ระดับปฐมวัย2,3982,3224,720
19%
29516:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3491,3102,659
16%
13719:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3471,3112,658
16%
13620:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,5271,3142,841
18%
13621:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,4141,3542,768
17%
13421:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,4041,2082,612
16%
13320:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,3451,2812,626
16%
13020:1
ระดับประถมศึกษา8,3867,77816,164
65%
80620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17645691,333
35%
5624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26965831,279
33%
5623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36615541,215
32%
5721:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,1211,7063,827
15%
16923:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4244165
37%
233:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5224668
38%
234:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6172744
25%
222:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย63114177
1%
630:1
รวมทั้งสิ้น12,96811,92024,888
100%
1,27620:1