> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1132235
6%
57:1
อนุบาล 2128101229
42%
1515:1
อนุบาล 3137148285
52%
1519:1
ระดับปฐมวัย278271549
23%
3516:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131126257
16%
1517:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141125266
17%
1518:1
ประถมศึกษาปีที่ 3149142291
18%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 4135154289
18%
1421:1
ประถมศึกษาปีที่ 5153104257
16%
1418:1
ประถมศึกษาปีที่ 6122122244
15%
1417:1
ระดับประถมศึกษา8317731,604
66%
8718:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1513990
34%
423:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24458102
39%
426:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3432770
27%
418:1
มัธยมศีกษาตอนต้น138124262
11%
1222:1
รวมทั้งสิ้น1,2471,1682,415
100%
13418:1