> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1182219401
9%
3711:1
อนุบาล 21,0889802,068
44%
12916:1
อนุบาล 31,1201,1222,242
48%
12917:1
ระดับปฐมวัย2,3902,3214,711
19%
29516:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3421,2972,639
16%
13719:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3371,2912,628
16%
13619:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,5131,3062,819
18%
13621:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,4021,3532,755
17%
13421:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,4011,2012,602
16%
13320:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,3321,2692,601
16%
13020:1
ระดับประถมศึกษา8,3277,71716,044
65%
80620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17535711,324
35%
5624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26985801,278
34%
5623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36525491,201
32%
5721:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,1031,7003,803
15%
16923:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4243963
36%
232:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5224769
39%
235:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6172744
25%
222:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย63113176
1%
629:1
รวมทั้งสิ้น12,88311,85124,734
100%
1,27619:1