> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2174170344
48%
1523:1
อนุบาล 3195173368
52%
1525:1
ระดับปฐมวัย369343712
18%
3024:1
ประถมศึกษาปีที่ 1240242482
17%
1728:1
ประถมศึกษาปีที่ 2227262489
17%
1729:1
ประถมศึกษาปีที่ 3274237511
18%
1632:1
ประถมศึกษาปีที่ 4236218454
16%
1628:1
ประถมศึกษาปีที่ 5212211423
15%
1528:1
ประถมศึกษาปีที่ 6210231441
16%
1529:1
ระดับประถมศึกษา1,3991,4012,800
71%
9629:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19166157
37%
722:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27659135
32%
817:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37952131
31%
816:1
มัธยมศีกษาตอนต้น246177423
11%
2318:1
รวมทั้งสิ้น2,0141,9213,935
100%
14926:1