> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 191120
4%
210:1
อนุบาล 2119110229
46%
1416:1
อนุบาล 3122126248
50%
1418:1
ระดับปฐมวัย250247497
21%
3017:1
ประถมศึกษาปีที่ 1152146298
17%
1619:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134145279
16%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 3163156319
18%
1521:1
ประถมศึกษาปีที่ 4145146291
16%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 5152137289
16%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 6166129295
17%
1520:1
ระดับประถมศึกษา9128591,771
73%
9119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1302050
34%
225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2193150
34%
225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3192847
32%
224:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6879147
6%
625:1
รวมทั้งสิ้น1,2301,1852,415
100%
12719:1