> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1162440
26%
313:1
อนุบาล 2322961
39%
79:1
อนุบาล 3272855
35%
78:1
ระดับปฐมวัย7581156
22%
179:1
ประถมศึกษาปีที่ 1334073
16%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 2444084
19%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 3463177
17%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 4413172
16%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 5422769
15%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 6433679
17%
711:1
ระดับประถมศึกษา249205454
63%
4211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1201131
30%
216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2261642
40%
221:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3181432
30%
216:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6441105
15%
618:1
รวมทั้งสิ้น388327715
100%
6511:1