> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1121123
5%
212:1
อนุบาล 2128106234
49%
1417:1
อนุบาล 3119106225
47%
1317:1
ระดับปฐมวัย259223482
21%
2917:1
ประถมศึกษาปีที่ 1132139271
19%
1419:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121123244
17%
1417:1
ประถมศึกษาปีที่ 313493227
16%
1416:1
ประถมศึกษาปีที่ 4125120245
17%
1319:1
ประถมศึกษาปีที่ 510892200
14%
1315:1
ประถมศึกษาปีที่ 612495219
16%
1317:1
ระดับประถมศึกษา7446621,406
62%
8117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16867135
34%
719:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27947126
32%
718:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37363136
34%
719:1
มัธยมศีกษาตอนต้น220177397
17%
2119:1
รวมทั้งสิ้น1,2231,0622,285
100%
13117:1