> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1222749
15%
510:1
อนุบาล 27068138
44%
1113:1
อนุบาล 36367130
41%
1112:1
ระดับปฐมวัย155162317
22%
2712:1
ประถมศึกษาปีที่ 17660136
15%
1112:1
ประถมศึกษาปีที่ 28462146
16%
1113:1
ประถมศึกษาปีที่ 39073163
18%
1115:1
ประถมศึกษาปีที่ 48768155
17%
1114:1
ประถมศึกษาปีที่ 58970159
17%
1114:1
ประถมศึกษาปีที่ 68575160
17%
1115:1
ระดับประถมศึกษา511408919
63%
6614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1383169
31%
514:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2552479
35%
516:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3403676
34%
515:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13391224
15%
1515:1
รวมทั้งสิ้น7996611,460
100%
10814:1