> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17170141
19%
1212:1
อนุบาล 2156148304
40%
1916:1
อนุบาล 3162154316
42%
1917:1
ระดับปฐมวัย389372761
20%
5015:1
ประถมศึกษาปีที่ 1182164346
15%
2017:1
ประถมศึกษาปีที่ 2182191373
17%
2019:1
ประถมศึกษาปีที่ 3222189411
18%
2021:1
ประถมศึกษาปีที่ 4188181369
16%
2018:1
ประถมศึกษาปีที่ 5192194386
17%
2118:1
ประถมศึกษาปีที่ 6195165360
16%
1919:1
ระดับประถมศึกษา1,1611,0842,245
60%
12019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1137117254
34%
1123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2145120265
36%
1124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3110113223
30%
1120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น392350742
20%
3322:1
รวมทั้งสิ้น1,9421,8063,748
100%
20318:1