> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1191736
11%
218:1
อนุบาล 25759116
35%
913:1
อนุบาล 38888176
54%
920:1
ระดับปฐมวัย164164328
14%
2016:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112126238
16%
1024:1
ประถมศึกษาปีที่ 2120115235
16%
1024:1
ประถมศึกษาปีที่ 3127123250
17%
1025:1
ประถมศึกษาปีที่ 4135124259
17%
1124:1
ประถมศึกษาปีที่ 5135112247
16%
1025:1
ประถมศึกษาปีที่ 6127153280
19%
1028:1
ระดับประถมศึกษา7567531,509
66%
6125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17657133
30%
527:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26867135
31%
527:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39772169
39%
628:1
มัธยมศีกษาตอนต้น241196437
19%
1627:1
รวมทั้งสิ้น1,1611,1132,274
100%
9723:1