> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112435
6%
57:1
อนุบาล 2129101230
42%
1515:1
อนุบาล 3139148287
52%
1519:1
ระดับปฐมวัย279273552
23%
3516:1
ประถมศึกษาปีที่ 1129121250
16%
1517:1
ประถมศึกษาปีที่ 2142123265
17%
1518:1
ประถมศึกษาปีที่ 3147141288
18%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131153284
18%
1420:1
ประถมศึกษาปีที่ 5155104259
16%
1419:1
ประถมศึกษาปีที่ 6117115232
15%
1417:1
ระดับประถมศึกษา8217571,578
66%
8718:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1483886
34%
422:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24458102
40%
426:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3402666
26%
417:1
มัธยมศีกษาตอนต้น132122254
11%
1221:1
รวมทั้งสิ้น1,2321,1522,384
100%
13418:1