> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16878146
7%
1015:1
อนุบาล 2517435952
44%
5119:1
อนุบาล 35395321,071
49%
5221:1
ระดับปฐมวัย1,1241,0452,169
16%
11319:1
ประถมศึกษาปีที่ 16106141,224
16%
5522:1
ประถมศึกษาปีที่ 26365951,231
16%
5522:1
ประถมศึกษาปีที่ 37546431,397
18%
5725:1
ประถมศึกษาปีที่ 46986871,385
18%
5724:1
ประถมศึกษาปีที่ 57265801,306
17%
5623:1
ประถมศึกษาปีที่ 66696241,293
17%
5324:1
ระดับประถมศึกษา4,0933,7437,836
56%
33324:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17535711,324
35%
5624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26985801,278
34%
5623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36525491,201
32%
5721:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,1031,7003,803
27%
16923:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4243963
36%
232:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5224769
39%
235:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6172744
25%
222:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย63113176
1%
629:1
รวมทั้งสิ้น7,3836,60113,984
100%
62123:1