> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2153189342
49%
1523:1
อนุบาล 3179178357
51%
1524:1
ระดับปฐมวัย332367699
17%
3023:1
ประถมศึกษาปีที่ 1251246497
17%
1729:1
ประถมศึกษาปีที่ 2244241485
17%
1729:1
ประถมศึกษาปีที่ 3226256482
17%
1728:1
ประถมศึกษาปีที่ 4264235499
18%
1631:1
ประถมศึกษาปีที่ 5236221457
16%
1629:1
ประถมศึกษาปีที่ 6211214425
15%
1528:1
ระดับประถมศึกษา1,4321,4132,845
71%
9829:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19281173
38%
822:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28766153
33%
722:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37757134
29%
817:1
มัธยมศีกษาตอนต้น256204460
11%
2320:1
รวมทั้งสิ้น2,0201,9844,004
100%
15127:1