> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1101323
4%
212:1
อนุบาล 2131113244
45%
1417:1
อนุบาล 3144130274
51%
1420:1
ระดับปฐมวัย285256541
22%
3018:1
ประถมศึกษาปีที่ 1154157311
17%
1521:1
ประถมศึกษาปีที่ 2145147292
16%
1618:1
ประถมศึกษาปีที่ 3134145279
16%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 4165160325
18%
1522:1
ประถมศึกษาปีที่ 5144140284
16%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 6155135290
16%
1519:1
ระดับประถมศึกษา8978841,781
72%
9120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1281846
31%
223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2311950
34%
225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3203353
36%
227:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7970149
6%
625:1
รวมทั้งสิ้น1,2611,2102,471
100%
12719:1