> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1261440
21%
410:1
อนุบาล 2394180
43%
711:1
อนุบาล 3353368
36%
710:1
ระดับปฐมวัย10088188
26%
1810:1
ประถมศึกษาปีที่ 1322759
13%
78:1
ประถมศึกษาปีที่ 2344074
17%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 3454085
19%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 4493079
18%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 5423274
17%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 6432972
16%
710:1
ระดับประถมศึกษา245198443
60%
4211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1191130
29%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2231235
33%
218:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3251540
38%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6738105
14%
618:1
รวมทั้งสิ้น412324736
100%
6611:1