> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1232043
8%
411:1
อนุบาล 2130110240
44%
1318:1
อนุบาล 3139120259
48%
1320:1
ระดับปฐมวัย292250542
23%
3018:1
ประถมศึกษาปีที่ 1150131281
19%
1420:1
ประถมศึกษาปีที่ 2127140267
18%
1419:1
ประถมศึกษาปีที่ 3125123248
17%
1319:1
ประถมศึกษาปีที่ 413489223
15%
1317:1
ประถมศึกษาปีที่ 5127120247
17%
1319:1
ประถมศึกษาปีที่ 611690206
14%
1316:1
ระดับประถมศึกษา7796931,472
62%
8018:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17348121
32%
717:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26662128
34%
718:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37945124
33%
718:1
มัธยมศีกษาตอนต้น218155373
16%
2118:1
รวมทั้งสิ้น1,2891,0982,387
100%
13118:1