> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1212546
14%
59:1
อนุบาล 26962131
39%
1112:1
อนุบาล 38277159
47%
1114:1
ระดับปฐมวัย172164336
23%
2712:1
ประถมศึกษาปีที่ 16673139
15%
1113:1
ประถมศึกษาปีที่ 27660136
15%
1112:1
ประถมศึกษาปีที่ 38262144
16%
1113:1
ประถมศึกษาปีที่ 49076166
18%
1115:1
ประถมศึกษาปีที่ 59268160
18%
1115:1
ประถมศึกษาปีที่ 69072162
18%
1115:1
ระดับประถมศึกษา496411907
61%
6614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1593998
41%
520:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2343064
27%
513:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3552277
32%
515:1
มัธยมศีกษาตอนต้น14891239
16%
1516:1
รวมทั้งสิ้น8166661,482
100%
10814:1