> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑ 
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15653109
14%
129:1
อนุบาล 2181158339
43%
1918:1
อนุบาล 3171174345
44%
1918:1
ระดับปฐมวัย408385793
21%
5016:1
ประถมศึกษาปีที่ 1180159339
15%
2017:1
ประถมศึกษาปีที่ 2179166345
15%
2017:1
ประถมศึกษาปีที่ 3185188373
17%
2019:1
ประถมศึกษาปีที่ 4220196416
19%
2021:1
ประถมศึกษาปีที่ 5194187381
17%
2019:1
ประถมศึกษาปีที่ 6196193389
17%
2019:1
ระดับประถมศึกษา1,1541,0892,243
59%
12019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 114696242
33%
1122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2134119253
34%
1123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3128119247
33%
1122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น408334742
20%
3322:1
รวมทั้งสิ้น1,9701,8083,778
100%
20319:1