> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 151116
5%
28:1
อนุบาล 28286168
53%
919:1
อนุบาล 37261133
42%
817:1
ระดับปฐมวัย159158317
15%
1917:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111101212
15%
1021:1
ประถมศึกษาปีที่ 2103120223
16%
1022:1
ประถมศึกษาปีที่ 3122115237
17%
1024:1
ประถมศึกษาปีที่ 4129120249
17%
1025:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131123254
18%
1123:1
ประถมศึกษาปีที่ 6135115250
18%
1025:1
ระดับประถมศึกษา7316941,425
67%
6123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17263135
34%
527:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27359132
33%
526:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36268130
33%
622:1
มัธยมศีกษาตอนต้น207190397
19%
1625:1
รวมทั้งสิ้น1,0971,0422,139
100%
9622:1