> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1283260
11%
610:1
อนุบาล 2116119235
42%
1417:1
อนุบาล 3148113261
47%
1419:1
ระดับปฐมวัย292264556
20%
3416:1
ประถมศึกษาปีที่ 1145143288
16%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 2160148308
17%
1521:1
ประถมศึกษาปีที่ 3142119261
15%
1419:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181133314
18%
1521:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161153314
18%
1521:1
ประถมศึกษาปีที่ 6168127295
17%
1421:1
ระดับประถมศึกษา9578231,780
64%
8820:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17865143
33%
529:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29256148
34%
530:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37862140
32%
528:1
มัธยมศีกษาตอนต้น248183431
16%
1529:1
รวมทั้งสิ้น1,4971,2702,767
100%
13720:1