> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1181937
7%
57:1
อนุบาล 2112111223
44%
1515:1
อนุบาล 3139104243
48%
1516:1
ระดับปฐมวัย269234503
21%
3514:1
ประถมศึกษาปีที่ 1152160312
19%
1521:1
ประถมศึกษาปีที่ 2130117247
15%
1516:1
ประถมศึกษาปีที่ 3147121268
16%
1518:1
ประถมศึกษาปีที่ 4149140289
17%
1421:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131158289
17%
1421:1
ประถมศึกษาปีที่ 6148105253
15%
1418:1
ระดับประถมศึกษา8578011,658
68%
8719:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1544195
35%
424:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2463682
30%
421:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3425597
35%
424:1
มัธยมศีกษาตอนต้น142132274
11%
1223:1
รวมทั้งสิ้น1,2681,1672,435
100%
13418:1