> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16560125
16%
197:1
อนุบาล 2182151333
42%
399:1
อนุบาล 3164170334
42%
399:1
ระดับปฐมวัย411381792
29%
978:1
ประถมศึกษาปีที่ 1200148348
18%
399:1
ประถมศึกษาปีที่ 2175152327
17%
398:1
ประถมศึกษาปีที่ 3168165333
17%
399:1
ประถมศึกษาปีที่ 4176141317
16%
398:1
ประถมศึกษาปีที่ 5173159332
17%
399:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161120281
14%
387:1
ระดับประถมศึกษา1,0538851,938
71%
2338:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1224
24%
14:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2325
29%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3358
47%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8917
1%
36:1
รวมทั้งสิ้น1,4721,2752,747
100%
3338:1