> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑ 
สพป.ชพ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1219193412
9%
4310:1
อนุบาล 21,1131,0112,124
44%
12817:1
อนุบาล 31,1931,1082,301
48%
12918:1
ระดับปฐมวัย2,5252,3124,837
19%
30016:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3931,2742,667
17%
13520:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,2931,2812,574
16%
13619:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,2981,2762,574
16%
13719:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,3401,3012,641
17%
13420:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,4851,2802,765
17%
13421:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,4031,3422,745
17%
13420:1
ระดับประถมศึกษา8,2127,75415,966
64%
81020:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17695601,329
35%
5425:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27135651,278
34%
5623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36555191,174
31%
5521:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,1371,6443,781
15%
16523:1
มัธยมศึกษาปีที่ 46374137
51%
434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5294776
28%
238:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6213556
21%
228:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย113156269
1%
834:1
รวมทั้งสิ้น12,98711,86624,853
100%
1,28319:1