ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29312
39%
112:1
อนุบาล 313619
61%
119:1
ระดับปฐมวัย22931
32%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2549
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 34812
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5718
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 611516
24%
116:1
ระดับประถมศึกษา372966
68%
611:1
รวมทั้งสิ้น593897
100%
812:1