ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
58%
17:1
อนุบาล 3325
42%
15:1
ระดับปฐมวัย6612
19%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
17%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 351015
29%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6639
17%
19:1
ระดับประถมศึกษา282452
81%
69:1
รวมทั้งสิ้น343064
100%
88:1