ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 213619
63%
119:1
อนุบาล 38311
37%
111:1
ระดับปฐมวัย21930
18%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 121113
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 39312
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 57815
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 611718
22%
118:1
ระดับประถมศึกษา424082
50%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 115722
43%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26612
24%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39817
33%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น302151
31%
317:1
รวมทั้งสิ้น9370163
100%
1115:1