ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
48%
112:1
อนุบาล 36713
52%
113:1
ระดับปฐมวัย141125
32%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 27411
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3156
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 49312
23%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5279
17%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
21%
111:1
ระดับประถมศึกษา272653
68%
69:1
รวมทั้งสิ้น413778
100%
810:1