ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2242448
41%
224:1
อนุบาล 3333770
59%
235:1
ระดับปฐมวัย5761118
23%
430:1
ประถมศึกษาปีที่ 1403171
18%
236:1
ประถมศึกษาปีที่ 2332861
15%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 3312354
14%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 4404181
21%
327:1
ประถมศึกษาปีที่ 5442670
18%
235:1
ประถมศึกษาปีที่ 6342458
15%
229:1
ระดับประถมศึกษา222173395
77%
1330:1
รวมทั้งสิ้น279234513
100%
1730:1