ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 19918
62%
118:1
อนุบาล 2112
7%
12:1
อนุบาล 3639
31%
19:1
ระดับปฐมวัย161329
37%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 19312
24%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 65-5
10%
15:1
ระดับประถมศึกษา292049
63%
68:1
รวมทั้งสิ้น453378
100%
99:1