ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 11-1
11%
11:1
อนุบาล 22-2
22%
12:1
อนุบาล 3336
67%
16:1
ระดับปฐมวัย639
29%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
23%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
27%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 34-4
18%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 43-3
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
9%
12:1
ระดับประถมศึกษา15722
71%
64:1
รวมทั้งสิ้น211031
100%
93:1