ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
30%
13:1
อนุบาล 2123
30%
13:1
อนุบาล 3314
40%
14:1
ระดับปฐมวัย5510
28%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
23%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2314
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
23%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 44-4
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 53-3
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
12%
13:1
ระดับประถมศึกษา17926
72%
64:1
รวมทั้งสิ้น221436
100%
94:1