ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
38%
13:1
อนุบาล 22-2
25%
12:1
อนุบาล 3123
38%
13:1
ระดับปฐมวัย538
17%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1268
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4516
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5268
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6358
21%
18:1
ระดับประถมศึกษา162238
83%
66:1
รวมทั้งสิ้น212546
100%
95:1