ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
20%
17:1
อนุบาล 27613
37%
113:1
อนุบาล 341115
43%
115:1
ระดับปฐมวัย142135
32%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 23710
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 46713
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 56814
19%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 661016
22%
116:1
ระดับประถมศึกษา334174
68%
612:1
รวมทั้งสิ้น4762109
100%
912:1