ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1314
17%
14:1
อนุบาล 23710
42%
110:1
อนุบาล 36410
42%
110:1
ระดับปฐมวัย121224
26%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 210414
21%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 35914
21%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 48210
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 56511
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
10%
17:1
ระดับประถมศึกษา392867
74%
611:1
รวมทั้งสิ้น514091
100%
910:1