ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29716
53%
116:1
อนุบาล 38614
47%
114:1
ระดับปฐมวัย171330
33%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 44610
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 55712
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6639
15%
19:1
ระดับประถมศึกษา303060
67%
610:1
รวมทั้งสิ้น474390
100%
811:1