ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1257
21%
17:1
อนุบาล 2459
26%
19:1
อนุบาล 381018
53%
118:1
ระดับปฐมวัย142034
36%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 14913
22%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3617
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 47815
25%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 55813
22%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
7%
14:1
ระดับประถมศึกษา293160
64%
610:1
รวมทั้งสิ้น435194
100%
910:1