ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1549
24%
19:1
อนุบาล 24610
27%
110:1
อนุบาล 315318
49%
118:1
ระดับปฐมวัย241337
18%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 19918
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
11%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 3131023
19%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 410919
15%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141226
21%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 616723
19%
123:1
ระดับประถมศึกษา7053123
61%
621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110818
43%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29110
24%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39514
33%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น281442
21%
314:1
รวมทั้งสิ้น12280202
100%
1217:1